Video khai báo hệ thống

17/07/2014 |  Lượt xem: 8551
Số TT Nội dung Play
1.i  Khai báo tham số hệ thống phần I
1.ii  Khai báo tham số hệ thống phần II
1.iii  Khai báo tham số hệ thống phần III
1.iiii  Khai báo tham số hệ thống phần IV
2  Khai báo tham số người sử dụng
3  Khai báo tham số chứng từ
4  Thông báo phát hành hóa đơn
5  Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn
6  Định nghĩa tham số tìm kiếm
7  Quản lý người sử dụng
8  Thay đổi mật khẩu
9  Chọn đơn vị cơ sở
a  Khóa dữ liệu
b  Kiểm tra dữ liệu
c  Sao lưu dữ liệu
d  Phục hồi dữ liệu
e  Truyền dữ liệu
h  Nhận dữ liệu
k  Lịch sử chứng từ