3TSoft - Hướng dẫn theo dõi chênh lệch tỷ giá (Phần IV)

22/05/2021 |  Lượt xem: 4562

Trường hợp 4: Mua hàng trước thanh toán sau

1. Mua hàng, nhập kho hàng hóa

Nhận được hàng và hóa đơn của nhà cung cấp ngày 20/05/2021, giá trị đơn hàng 200 USD, thanh toán sau. Tỷ giá giao dịch thực tế: 22.200

- Chứng từ hạch toán: Phiếu nhập mua

- Tiền tệ : USD

- Tỷ giá: 22.200

- Mã nhập xuất: 331TN

2. Thanh toán tiền hàng (lần 1)

Ngày 22/05/2021: Xuất quỹ 100 USD tiền gửi ngoại tệ thanh toán một phần tiền hàng cho hóa đơn ngày 20/05/2021, tỷ giá xuất quỹ 22.500 USD.

- Chứng từ hạch toán: Báo nợ

- Tiền tệ: USD

- Tỷ giá: 22.500

Hạch toán:

                   Nợ TK 331-->Tiền tệ: USD--> Tỷ giá: 22.500--> Nguyên tệ: 100

                   Có TK 1122-->Tiền tệ: USD-->Tỷ giá: 22.500--> Nguyên tệ: 100

Không cần gõ chính xác tỷ giá ghi nhận công nợ của TK 331 trước đó. Khi tích chọn, tỷ giá quy đổi ngoại tệ trên báo nợ là tỷ giá trên chứng từ bị tích chọn.

* Kiểm tra tích chọn thanh toán theo hóa đơn

Tỷ giá quy đổi TK 331 trên báo nợ là 22.200, nghiệp vụ phát sinh chênh lệch tỷ giá do phần mềm tính và hạch toán (xem sổ nhật ký chung)

 

3. Thanh toán tiền hàng (lần 2)

Ngày 25/05/2021, thanh toán 100 USD tiền hàng còn lại cho hóa đơn ngày 20 bằng tiền gửi ngân hàng. Tỷ giá xuất quỹ: 22.500

Chứng từ hạch toán: Báo nợ

Tiền tệ: USD

Tỷ giá: 22.500

Hạch toán:

                  Nợ TK 331--> Tiền tệ: USD-->Tỷ giá: 22.500-->Nguyên tệ: 100

                  Có TK 1122-->Tiền tệ: USD-->Tỷ giá: 22.500-->Nguyên tệ: 100

*Kiểm tra tích chọn thanh toán theo hóa đơn

Tỷ giá quy đổi TK 331 trên báo nợ là 22.200, nghiệp vụ phát sinh chênh lệch tỷ giá do phần mềm tính và hạch toán (xem sổ nhật ký chung).

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra tích chọn thanh toán từ phiếu nhập mua để thể hiện tất cả các chứng từ thanh toán đã tích chọn cho phiếu nhập mua này.


Hóa đơn mua hàng ngày 20 được chia ra làm 2 lần thanh toán, mỗi lần 100 USD. Vì phiếu nhập mua bị tích chọn bởi 2 chứng từ báo nợ nên người dùng không thể sửa chứng từ, thực hiện bỏ tích chọn hoặc sửa lại số tiền thanh toán tại đây. Điều này chỉ có thể thực hiện từ chứng từ đi tích chọn (Báo nợ).

Xem báo cáo

Sổ chi tiết tài khoản ngoại tệ (TK 331)

Sổ nhật ký chung (kiểm tra lãi, lỗ tỷ giá)

Ngày 20/05/2021: Nghiệp vụ phát sinh không có chênh lệch tỷ giá

Ngày 22/05/2021: Có phát sinh lỗ tỷ giá, Chênh lệch do tỷ giá quy đổi của TK 331 và TK 1122, lỗ tỷ giá = (22.500-22.200)*100=30.000 VNĐ

Ngày 25/05/2021: Có phát sinh lỗ tỷ giá, Chênh lệch do tỷ giá quy đổi của TK 331 và TK 1122, lỗ tỷ giá = (22.500-22.200)*100=30.000 VNĐ

Chúc quý khách thực hiện thành công!