Video phần hành

17/07/2014 |  Lượt xem: 32635
Số TT Tên nghiệp vụ mẫu Play
A  KẾ TOÁN TIỀN MẶT TIỀN GỬI  
01  Phiếu thu
02  Phiếu chi
03  Báo có
04  Báo nợ
B  KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HÓA  
01  Phiếu nhập kho
02  Chi phí mua hàng
03  Phiếu nhập nội bộ
04  Phiếu xuất kho
05  Phiếu xuất điều chuyển
06  Hóa đơn bán hàng
07  Hàng bán bị trả lại
08  Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
C  KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH  
01  Phiếu nhập xuất thẳng
02  Phiếu xuất nguyên vật liệu cho công trình
03  Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ công trình
4.1  Phân bổ chi phí cho công trình - phân bổ trực tiếp
4.2  Phân bổ chi phí cho công trình - phân bổ hệ số
4.3  Phân bổ chi phí cho công trình - phân bổ tỷ lệ
4.4  Phân bổ chi phí cho công trình - kết chuyển giá thành
D  KẾ TOÁN SẢN XUẤT GIÁ THÀNH  
01  Lệnh sản xuất
02  Phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng
03  Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ phân xưởng
04  Phiếu nhập thành phẩm
05  Phiếu chuyển thành phẩm
6.0  Phân bổ giá thành - quy trình tính giá thành sản phẩm
6.1  Phân bổ giá thành - dư dầu sản phẩm
6.2  Phân bổ giá thành - vật tư chưa sử dụng đầu kỳ
6.3  Phân bổ giá thành - sản phẩm dở dang cuối kỳ
6.4  Phân bổ giá thành - vật tư chưa sử dụng cuối kỳ
6.5  Phân bổ giá thành - phân bổ chung
6.6  Phân bổ giá thành - phân bổ trực tiếp
6.7  Phân bổ giá thành - phân bổ hệ số
6.8  Phân bổ giá thành - phân bổ tỷ lệ
6.9  Phân bổ giá thành - phân bổ định mức
6.10  Phân bổ giá thành - tính giá thành
E  KẾ TOÁN TÀI SẢN CÔNG CỤ CHI PHÍ  
01  Đăng ký tài sản
02  Sửa tài sản
03  Đăng ký công cụ, chi phí
04  Sửa công cụ, chi phí
05  Chứng từ phân bổ
F  KẾ TOÁN TỔNG HỢP  
01  Phiếu kế toán
02  Hóa đơn hủy
03  Hóa đơn bổ sung
04  Chứng từ ngoài bảng
G  QUẢN LÝ KHO  
01  Phiếu nhập kho (QL kho)
02  Phiếu xuất kho (QL kho)
03  Phiếu xuất điều chuyển (QL kho)