Video khai báo danh mục

18/07/2014 |  Lượt xem: 8260
Số TT Nội dung Play
1  Danh mục tài khoản
2  Danh mục tiền tệ
3  Danh mục nhóm đối tượng
4  Danh mục đối tượng
5  Danh mục hợp đồng
6  Danh mục bộ phận
7  Danh mục yếu tố chi phí
8  Danh mục nhóm định mức
9  Danh mục khoản mục phí
a  Danh mục sản phẩm công trình
b  Danh mục dạng nhập xuất
c  Danh mục kho hàng
d  Danh mục kệ hàng
e  Danh mục nhóm vật tư hàng hóa
g  Danh mục vật tư hàng hóa
h  Danh mục nhóm tài sản
k  Danh mục nguồn vốn
m  Danh mục mục đích sử dụng
n  Danh mục lý do tăng giảm tài sản