Phần mềm kế toán 3TSoft: Truyền - Nhận dữ liệu

20/07/2015 |  Lượt xem: 6858

Các bạn làm kế toán thường xuyên phải làm việc thêm giờ chỉ vì phải nhập đi nhập lại những số liệu đã được nhập ở một CSDL khác, các bạn muốn tiết kiệm thời gian làm việc, muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè,.... Với Phần mềm kế toán 3TSoft các bạn có thể giải quyết vấn đề này một cách rất dễ dàng với chức năng truyền nhận dữ liệu.

Với chức năng này giúp bạn giảm thiểu thời gian nhập liệu với những dữ liệu đã có ở 1 cơ sở dữ liệu khác. Khi sử dụng chức năng này bạn phải lưu ý mã dữ liệu giữa đơn vị truyền dữ liệu và đơn vị nhận dữ liệu phải khác nhau. Để thực hiện chức này bạn là như sau:

B1: Đăng nhập vào nơi muốn nhận dữ liệu.

  • Vào Menu Hệ thống --> Chọn đơn vị cơ sở --> Yesấn F3 --> Kiểm tra mã dữ liệu và đổi mã dữ liệu (Nếu có)

Lưu ý: Mã dữ liệu giữa đơn vị truyền và đơn vị nhận phải khác nhau, nếu mã 2 đơn vị này giống nhau thì phải được đổi mã ở đơn vị nhận dữ liệu trước khi thực hiện thao tác truyền nhận dữ liệu.

B2: Đăng nhập vào phần mềm nơi truyền dữ liệu.

  • Vào Menu Hệ thống --> Truyền dữ liệu:
  • Chọn ngày tháng
  • Tích chọn các phần dữ liệu muốn chuyển.
  • Chọn đường dẫn, tạo tên file dữ liệu --> Thực hiện truyền.

B3: Đăng nhập vào phần mềm nơi nhận dữ liệu.

  • Vào menu Hệ thống --> Nhận dữ liệu (Làm các thao tác tương tự như phần truyền dữ liệu) --> Chọn đường dẫn tới file dữ liệu vừa tạo ra ở phần truyền dữ liệu.
  • Kiểm tra dữ liệu.
Xem video hướng dẫn tại:
Xem thêm: