Mẫu chứng từ A5

26/07/2014 |  Lượt xem: 21379

Số TT Tên chứng từ Tên mẫu Ảnh mẫu Download Hướng dẫn
A KẾ TOÁN TIỀN MẶT TIỀN GỬI
01 Phiếu thu  CTPTA5
02 Phiếu chi  CTPCA5
03 Báo có  CTBCA5
04 Báo nợ  CTBNA5
B KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HÓA
01 Phiếu nhập kho  PNMHA5
02 Phiếu nhập kho  PNMH2A5
03 Chi phí mua hàng  PNCPA5
04 Phiếu nhập nội bộ  PNNBA5
05 Phiếu xuất kho  PXNBA5
06 Phiếu xuất điều chuyển  PXDCA5
07 Hóa đơn bán hàng  CTHDBHA5
08 Hóa đơn bán hàng  CTHDBH2A5
09 Hóa đơn đỏ  CTHDDA5
10 Phiếu xuất bán hàng  PXBHA5
11 Hàng bán bị trả lại  HBTLA5
12 Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp  PXTLA5
C KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH
01 Phiếu nhập xuất thẳng  PNXTA5
02 Phiếu xuất nguyên vật liệu cho công trình  PXCTA5
03 Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ công trình  PNCTA5
04 Phiếu phân bổ chi phí cho công trình  CTPKA5
D KẾ TOÁN SẢN XUẤT GIÁ THÀNH
01 Lệnh sản xuất  PLSXA5
02 Phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng  PXSPA5
03 Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ phân xưởng  PNSPA5
04 Phiếu nhập thành phẩm  PNTPA5
05 Phiếu chuyển thành phẩm  PCTPA5
06 Lắp ráp  PXLRA5
07 Tháo dỡ  PNLRA5
08 Phiếu phân bổ giá thành  CTPKA5
E KẾ TOÁN TÀI SẢN CÔNG CỤ CHI PHÍ
01 Phiếu phân bổ khấu hao tài sản, công cụ  PKTSA5
F KẾ TOÁN TỔNG HỢP
01 Phiếu kế toán  CTPKA5
02 Phiếu chứng từ khóa sổ  CTPKA5
03 Chứng từ ngoài bảng  NBKTA5
04 Chứng từ vật tư ngoài bảng  PNVTNBA5
05 Chứng từ vật tư ngoài bảng  PXVTNBA5
G QUẢN LÝ KHO
01 Phiếu nhập kho (QL kho)  PWNKA5
02 Phiếu xuất kho (QL kho)  PWXKA5
03 Phiếu xuất điều chuyển (QL kho)  PWDCA5
 
Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật tất cả các mẫu chứng từ kế toán ở khổ in A5 giúp doanh nghiệp tiết kiệm giấy in, linh động tùy chọn số liên in hoặc đồng thời sử dụng mẫu chứng từ A4 và A5.