Cập nhật chứng từ kế toán vật tư hàng hóa

08/07/2014 |  Lượt xem: 10931
Mẫu phiếu nhập kho A5 sau khi thêm vào trong phần mềm:
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_phieu_thu_a5
 
Để có được mẫu phiếu nhập kho như trên các bạn làm như sau:
Bước 1: Download file đính kèm
Bước 2: Giải nén và cho vào thư mục ReportFiles 
Xác định thư mục ReportFiles:
Nhấp chuột phải vào biểu tượng 3TSoft 2010 trên màn hình Desktop chọn Properties.
Tại đây ta xác định được thư mục cài đặt phần mềm 3TSoft:
 
Thư mục ReportFile nằm cùng vị trí với file EZStarter.exe, từ đây ta xác định được vị trí của thư mục ReportFiles. Như ví dụ trên vị trí thư mục ReportFilesD:\3TSOFT\3TSoft 2010 General\ReportFiles.
Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm vào phần Hệ thống\Khai báo tham số chứng từ\Phiếu nhập kho
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
Bảng Khai báo tham số chứng từ xuất hiện
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_khai_bao_tham_so_chung_tu_phieu_thu
 
Thực hiện nhập bổ sung
 + Tiêu đề tiếng việt:  ;Phiếu nhập kho
 + Tiêu đề tiếng anh:  ;Reciept note
 + Mẫu chứng từ in:  ;PNMHA5
 + Số hiệu  ;01-VT

 

Sau đó chỉ cần lưu lại, khi in phiếu nhập kho ta chỉ cần chọn 
 
phan_mem_ke_toan_3tsoft_chon_mau_in_phieu_thu_a5
 
Các bạn sẽ được mẫu phiếu nhập kho như mong muốn.
Đối với các mẫu chứng từ còn lại trong phần hành kế toán vật tư hàng hóa các bạn các bạn làm tương tự với phần khai báo tham số từ như sau:
 
Tên mẫu
chứng từ
File download
Danh mục
chứng từ
Thông tin nhập bổ sung
Tiêu đề
tiếng việt
Tiêu đề
tiếng anh
Mẫu chứng
từ in
Số hiệu
PNMHA5 Phiếu nhập kho ;Phiếu nhập kho ;Reciept note ;PNMHA5 ;01-VT
PNMH2A5 Phiếu nhập kho ;Phiếu nhập kho ;Reciept note ;PNMHA5 ;01-VT
PNCPA5 Chi phí mua hàng ;Chi phí mua hàng ;Expense note ;PNCPA5 ;SKEY-002
PNNBA5 Phiếu nhập nội bộ ;Phiếu nhập nội bộ ;Receipt note ;PNNBA5 ;SKEY-024
PXNBA5 Phiếu xuất kho ;Phiếu xuất kho ;Delivery note ;PXNBA5 ;02-VT
PXDCA5 Phiếu xuất điều chuyển ;Phiếu xuất điều chuyển ;Movement note ;PXDCA5 ;SKEY-021
CTHDBHA5 Hóa đơn bán hàng ;Hoá đơn bán hàng ;Invoice ;CTHDBHA5 ;SKEY
CTHDBH2A5 Hóa đơn bán hàng ;Hoá đơn bán hàng  ;Invoice ;CTHDBH2A5 ;SKEY
CTHDDA5 Hóa đơn đỏ ;Hoá đơn đỏ  ;Invoice ;CTHDDA5 ;SKEY
PXBHA5 Hóa đơn bán hàng ;Phiếu xuất kho  ;Delivery note ;PXBHA5 ;02-VT
HBTLA5 Hàng bán bị trả lại ;Hàng bán bị trả lại  ;Sale return ;HBTLA5 ;SKEY-003
PXTLA5 Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp ;Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp ;Delivery to vendor ;PXTLA5 ;SKEY-023