3TSoft - Hướng dẫn theo dõi chênh lệch tỷ giá (Phần II)

25/03/2021 |  Lượt xem: 5823

Trường hợp 2: Bán hàng trước thu tiền sau

1, Xuất hóa đơn bàn hàng, ghi nhận công nợ phải thu

Ngày 15/03/2020, bán hàng cho Xí nghiệp Đại Thanh giá trị hóa đơn là 270 USD, ghi nhận nợ phải thu, tỷ giá giao dịch thực tế là 23.000

Chứng từ hạch toán: Hóa đơn bán hàng

Tiền tệ: USD

Tỷ giá: 23.000

Mã nhập xuất: 131

Định khoản: Nợ TK 131: 270*23.000=6.210.000

                   Có  TK 511: 6.210.000

2, Nhận được thanh toán tiền hàng

Ngày 20/03/2021, Đại Thanh thanh toán 270 USD tiền hàng bằng tiền gửi ngoại tệ, tỷ giá giao dịch thực tế là 23.050

Chứng từ hạch toán: Báo có

Mã tiền tệ: USD

Nguyên tệ: 270 

Tỷ giá: 23.050

 Với chức năng tự động tích chọn thanh toán theo hóa đơn, khách hàng không cần ghi nhớ tỷ giá ghi nhận công nợ trước đó, cũng như tính lãi/lỗ tỷ giá và hạch toán trong chứng từ
 

3, Kiểm tra tích chọn thanh toán

Chứng từ báo có phát sinh sau, vì vậy việc tích chọn thanh toán được thực hiện từ Báo có

Để chuột tại dòng chứng từ, chọn biểu tượng như hình dưới đây:

 
 

Sau khi tích chọn, Tỷ giá dòng hạch toán 131 được xác định theo tỷ giá ngày 15/03/2020, có phát sinh lãi tỷ giá. Cụ thể như sau:

Nợ TK 1122: 270*23.050= 6.223.500

Có TK 131:   270*23.000 = 6.210.000

Có  TK 5156:  13.500

Kiểm tra báo cáo

Sổ nhật ký chung

- Đối với các ngiệp vụ phát sinh có lãi tỷ giá do phần mềm đánh giá tự động, quý khách hàng có thể kiểm tra tại sổ nhật ký chung

- Trên sổ nhật ký sẽ nhìn thấy hạch toán và giá trị phát sinh nhưng trên chứng từ sẽ không hiển thị định khoản

- Nghiệp vụ phát sinh có lãi tỷ giá, giá trị được phần mềm xác định và hạch toán lên tài khoản 515. Lãi tỷ giá được tính: 270*(23.100-23.050)=13.500đ

 Chúc quý khách hàng thực hiện thành công!