3TSoft - Hướng dẫn nhập liệu phiếu nhập thành phẩm.

21/05/2020 |  Lượt xem: 4426

Kính chào quý khách hàng!

Tất cả các chứng từ ghi nhận thành phẩm hoàn thành trong quá trình sản xuất nhập về kho thì sẽ được nhập vào Phiếu nhập thành phẩm.

Vào kế toán sản xuất – giá thành -> chọn Phiếu nhập thảnh phẩm. -> Ấn F2 để thêm mới.

 

 

Thông Tin

Diễn giải

Ngày lập phiếu

Là ngày ghi nhận chứng từ vào chương trình

Ngày chứng từ

Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ

Số

Là số của chứng từ đang thực hiện

Tiền tệ

Là mã tiền tệ phát sinh của chứng từ

Tỷ giá

Là tỷ giá giữa đồng tiền phát sinh của chứng từ và đồng tiền hạch toán. Nếu đồng tiền phát sinh là ngoại tệ thì tỷ giá được lấy trong danh mục tiền tệ. Nếu tỷ giá được chương trình tự động đưa ra không đúng với tỷ giá thực tế thì người sử dụng có thể sửa cho đúng với thực tế phát sinh.                                    

Bộ phận

Là mã của bộ phận liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Bộ phận được chọn trong danh mục bộ phận. Nếu không quản lý phát sinh theo bộ phận thì có thể để trống.

Hợp đồng

Là mã của hợp đồng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Hợp đồng được chọn trong danh mục hợp đồng. Nếu không quản lý phát sinh theo hợp đồng thì có thể để trống.

Đối tượng

Là mã của đối tượng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Đối tượng được chọn trong danh mục đối tượng. Nếu đối tượng được chọn có tên và địa chỉ đầy đủ thì chương trình sẽ ghi nhận tương ứng vào Ông bà và địa chỉ của chứng từ phát sinh.

Diễn giải (VN)

Là nội dung của chứng từ đang thực hiện

Mã nhập xuất

Là cách ghi nhận chi phí khi nhập kho thành phẩm. Và được sử dụng với mục đích ngăn trùng định khoản trong các nghiệp vụ phát sinh kép. Mã nhập xuất được chọn trong danh mục Dạng nhập xuất.

Mã vật tư

Là mã của thành phẩm nhập về kho. Được chọn trong Danh mục Vật tư hàng hóa. Các thông tin có liên quan đến thành phẩm này sẽ được chương trình ghi nhận tương ứng vào Tên vật tư và Đơn vị tính.

Đơn vị tính

Là đơn vị đo lường của thành phẩm đang nhập về kho. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo. Đối với trường hợp thành phẩm được khai báo có nhiều đơn vị tính thì người sử dụng có thể lựa chọn cho đúng loại đơn vị tính của lần nhập kho đang thực hiện.

Kho

Là mã của kho lưu trữ thành phẩm khi nhập về

Số lượng

Là số lượng của thành phẩm được nhập kho tương ứng với Đơn vị tính đã lựa chọn.

Đơn giá

Là giá trị cho 1 đơn vị thành phẩm nhập về kho theo đơn vị tính và loại tiền tệ đã chọn.

Thành tiền

Giá trị này được tính bằng Đơn giá nhân Số lượng.

Tổng tiền

Là tổng giá trị của các thành phẩm nhập kho trên Phiếu nhập thành phẩm đang thực hiện. Chương trình tự động tính toán và hiển thị để người sử dụng quản lý và theo dõi.

Chúc quý khách hàng thành công!