3TSoft - Hướng dẫn đăng ký TSCĐ, CCDC

29/04/2020 |  Lượt xem: 14869
1. Nghiệp vụ hạch toán:
a. Khi phát sinh 1 nghiệp vụ liên quan tới việc mua tài sản ta sẽ thực hiện các bước:
Vào phiếu kế toán/phiếu chi/báo nợ để hạch toán nghiệp vụ mua tài sản:
Nợ TK 211
     Có TK 111/112/331
b. Khi phát sinh 1 nghiệp vụ mua công cụ,dụng cụ ta sẽ thực hiện các bước:
TH1: Mua công cụ dụng cụ về nhập kho sau xuất ra dùng dần:
Bước 1: Vào kế toán vật tư hàng hóa, sau đó vào Phiếu nhập mua.
Nợ TK 153
     Có TK 111/112/331
Bước 2: Khi xuất công cụ ra dùng: Vào kế toán vật tư, hàng hóa. Sau đó vào Phiếu xuất kho.
Nợ TK 242
     Có TK 153
TH2: Mua công cụ, dụng cụ về dùng luôn:
Vào phiếu kế toán/phiếu chi/báo nợ để hạch toán nghiệp vụ mua công cụ, dụng cụ:
Nợ TK 242
     Có TK 111/112/331
2. Cách đăng ký TSCĐ, CCDC trên phần mềm:
a. Đăng ký tài sản:
Bước 1: Vào kế toán tài sản, công cụ, chi phí
Bước 2: Vào đăng ký tài sản
Bước 3: Chọn nhóm tài sản, Bấm ENTER,  Bấm f2 để thêm mới.
b. Đăng ký công cụ, chi phí:
Bước 1: Vào kế toán tài sản, công cụ, chi phí
Bước 2: Vào đăng ký công cụ chi phí.
Bước 3: Chọn nhóm tài sản, Bấm ENTER, Bấm f2 để thêm mới.
 Chi tiết các thông tin:
 

Tiêu đề

Nội dung

Mã tài sản

Là tập hợp các ký tự, chữ số đại diện cho Tài sản

Thẻ tài sản

Số hiệu

Tên tài sản

Là tên của tài sản đang được khai báo

Tên tiếng Anh

Là diễn giải của tài sản đang được khai báo bằng Tiếng Anh

Đơn vị tính

Là đơn vị tính của tài sản

Số lượng

Là số lượng tài sản đang được khai báo để tính khấu hao

Số chứng từ

Là số chứng từ liên quan tới tài sản đang được đăng ký

Ngày tăng

Là ngày của chứng từ hay ngày tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp

Nhóm tài sản

Là mã nhóm tài sản chứa tài sản đang được khai báo

Mục đích sử dụng

Là mã mục đích sử dụng của tài sản. Mục đích sử dụng được lấy trong danh mục mục đích sử dụng

Tài khoản tài sản

Là số hiệu tài khoản tương ứng với tài sản đang được khai báo. Đăng ký tài khoản chỉ để theo dõi và quản lý, không ảnh hưởng gì tới sổ sách kế toán của tài sản được đăng ký

Bộ phận sử dụng

Là bộ phận sử dụng tài sản đang được khai báo. Bộ phận sử dụng được lấy trong danh mục bộ phận. Khai báo này phục vụ cho việc lên báo cáo khấu hao của tài sản theo từng mục đích hoặc bộ phận sử dụng đã được khai báo ở trên.

Lý do

Là mã lý do tăng tài sản. Lý do được lấy trong danh mục lý do tăng giảm tài sản.

Tên

Là tên của lý do hoặc diễn giải tăng tài sản

Nguồn vốn

Là mã của nguồn vốn hình thành lên tài sản. Nguồn vốn được lấy trong danh mục nguồn vốn.

Nguyên giá

Là giá trị nguyên giá của tài sản đang được khai báo.

Giá trị hao mòn

Là giá trị hao mòn của tài sản đang được khai báo tính đến thời điểm khai báo trên phần mềm. Nếu tài sản mua mới thì giá trị này bằng 0.

Giá trị còn lại

Là giá trị còn lại của tài sản đang được khai báo. Giá trị còn lại bằng Nguyên giá trừ đi Giá trị hao mòn.

Giá trị tính khấu hao

Là giá trị người sử dụng đăng ký để tính khấu hao cho tài sản. Giá trị này người sử dụng có thể khai báo bằng nguyên giá hoặc bằng giá trị còn lại của tài sản.

Tính khấu hao

Chỉ tiêu này có 2 lựa chọn:

C: Có tính khấu hao cho tài sản đang được đăng ký

K: Không tính khấu hao cho tài sản đang được đăng ký,

Ngày khấu hao

Là ngày bắt đầu tính khấu hao trên phần mềm cho tài sản đang được khai báo

Số tháng khấu hao

Là số tháng tính khấu hao tương ứng với Giá trị tính khấu hao

Tài khoản hao mòn

Là số hiệu tài khoản ghi nhận giá trị hao mòn của tài sản. Đối với tài sản, tài khoản hao mòn thường là 214.

Tài khoản chi phí

Là tài khoản ghi nhận chi phí khấu hao. Tùy vào bộ phận và mục đích sử dụng mà người dùng hạch toán vào tài khoản chi phí tương ứng là 6274, 6414 hay 6424

Mã sản phẩm

Là mã của sản phẩm, lấy trong danh mục sản phẩm công trình nếu máy móc, thiết bị mua về chỉ được sử dụng để sản xuất loại sản phẩm đó.

Mã khoản mục

Là mã của khoản mục phí. Mã khoản mục được lấy trong danh mục khoản mục phí. Mục đích để lên báo cáo chi phí theo từng khoản mục, trong đó có khoản mục khấu hao.

Tổng nguyên giá

Là tổng nguyên giá của những tài sản được đăng ký trong phiếu đăng ký tài sản hiện thời

Giá trị hao mòn

Là tổng giá trị hao mòn của những tài sản được đăng ký trong phiếu đăng ký tài sản hiện thời.

Giá trị còn lại

Là tổng giá trị còn lại của những tài sản được đăng ký trong phiếu đăng ký hiện thời

Khấu hao tháng

Là giá trị khấu hao tháng cho tài sản đang được đăng ký. Khấu hao tháng bằng Giá trị tính khấu hao chia cho số tháng khấu hao.

 
3. Tính khấu hao:
Bước 1: Trên giao diện màn hình chính, bấm chọn chức năng “Tính khấu hao”
Bước 2: Cửa sổ Tính khấu hao xuất hiện, sau đó Chọn thời gian tính khấu hao
Bước 3: Ấn tính khấu hao.
Bước 4: Ấn Lưu
Bước 5: Lập chứng từ phân bổ.
Lưu ý: Khi thực hiện tính khấu hao phải thao tác đúng trình tự các bước để tránh nhầm lẫn, sai sót khi so sánh sổ sách, báo cáo.
4. Một số nghiệp vụ liên quan khác
a.Sửa chữa giá trị tài sản
Để thực hiện chức năng này, người sử dụng Vào phần sửa tài sản, sau đó chọn tài sản cần sửa, bấm F3

Thông tin

Diễn giải

Ngày phát sinh

Là ngày phát sinh sửa chữa tài sản

Số chứng từ

Là số chứng từ ghi nhận phát sinh sửa chữa

Lý do

Là lý do sửa chữa của tài sản

Nguồn vốn

Là nguồn vốn cấu thành giá trị sửa chữa của tài sản

Số tiền

Là số tiền sửa chữa tài sản

Số tháng

Là số tháng tính khấu hao cho giá trị sửa chữa tài sản

Diễn giải

Là diễn giải của nghiệp vụ sửa chữa tài sản

b. Thay đổi bộ phận sử dụng, số tháng khấu hao, tài khoản khấu hao:
Để thực hiện chức năng này, người sử dụng Vào phần sửa tài sản, sau đó chọn tài sản cần thay đổi, bấm Ctrl+F3

Thông tin

Diễn giải

Ngày phát sinh

Là ngày thay đổi số tháng, bộ phận hoặc tài khoản khấu hao

Bộ phận

Là bộ phận mới sẽ sử dụng tài sản đang được chọn

Tài khoản

Là tài khoản chi phí mới mà người dùng muốn sử dụng

Số tháng khấu hao

Là số tháng khấu hao mới mà người sử dụng muốn thay đổi

c. Giảm tài sản:
Để thực hiện chức năng này, người sử dụng Vào phần sửa tài sản, sau đó chọn tài sản cần giảm, bấm Ctrl+F6

Thông tin

Diễn giải

Ngày giảm

Là ngày giảm tài sản hay là ngày dừng tính khấu hao cho tài sản đang được lựa chọn

Số chứng từ

Là số chứng từ giảm tài sản

Lý do giảm

Là lý do giảm tài sản

Note: Muốn khôi phục lại tài sản, người sử dụng chọn tài sản muốn khôi phục, bấm Ctrl+F6, chọn Xoá.
Chúc quý khách hành thành công!