Phần mềm kế toán 3TSoft: Khai báo định mức sản phẩm

13/07/2015 |  Lượt xem: 1683
Với công ty sản xuất, gia công các sản phẩm bằng gỗ hoặc may mặc thì thường xuyên sử dụng định mức sản phẩm hoặc với doanh nghiêp sử dụng phương pháp phân bổ theo định mức thì doanh nghiệp phải xác định được công thức định mức cho sản phẩm đó. Chi phí định mức là chi phí dự tính để sản xuất một sản phẩm.
 
Công dụng của chi phí đinh mức:
  1. Là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán hoạt động vì muốn lập dự toán chi phí nguyên vật liệu phải có định mức nguyên vật liệu, chi phí nhân công phải có định mức số giờ công.
  2. Giúp cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vì chi phí định mức là tiểu chuẩn, cơ sở để đánh giá.
  3. Góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý ra quyết định hàng ngày như định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng, phân tích khả năng sinh lời.
  4. Gắn liền trách nhiệm của công nhân đối với việc sử dụng nguyên vật liệu sao chi tiết kiệm.
Để nhập được định mức sản phẩm thì trong Phần mềm kế toán 3TSoft khai báo như sau:
  1. Chọn Menu Danh mục sản phẩm.
  2. Ấn F2 để tạo mã sản phẩm.
  3. Ấn Enter vào mã vừa mới tạo để khai báo định mức.
 
Trường hợp muốn sao chép định mức sản phẩm từ năm trước sang năm sau thì bạn vào Danh mục sản phẩm công trìnhấn F10 để sao chép.

Ngoài ra, trong Phần mềm kế toán 3TSoft, người sử dụng cần phân biệt “Danh mục sản phẩm, công trình” và “Danh mục vật tư, hàng hoá”. “Danh mục sản phẩm, công trình” dùng để tập hợp chi phí và tính giá thành, còn kết quả của quá trình tính giá thành sẽ cập nhật giá cho những thành phẩm thuộc “Danh mục vật tư, hàng hoá”. 

Xem video hướng dẫn tại đây:

Xem thêm: