Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Mức phạt thuế GTGT (Phần 6)

08/10/2015 |  Lượt xem: 5511

Phần mềm kế toán 3TSoft giới thiệu về mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGTtheo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 02/3/2014: Quy định các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT cụ thể như sau: 

MỨC PHẠT

HÀNH VI VI PHẠM

200.000

đến

1.000.000

- Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hoá đơn
- Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế (trừ thông báo phát hành hóa đơn)

2.000.000

đến

4.000.000

- Đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản (Phạt cả 2 bên)
- Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.
- Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.
- Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định.
- Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.
- Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.
- Chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn)

4.000.000

đến

8.000.000

- Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng.
- Lập hoá đơn không đúng thời điểm.
- Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
- Ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế.
- Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua (trừ trường hợp trên hoá đơn ghi rõ người mua không lấy hoá đơn hoặc hoá đơn được lập theo bảng kê)
- Lập sai loại hoá đơn đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.
- Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn).

6.000.000

- Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng (nếu các hóa đơn này đã được kê khai, nộp thuế)

6.000.000

đến

8.000.000

- Khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.

6.000.000

đến

18.000.000

- Khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn chưa thông báo phát hành.
- Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng (nếu các hóa đơn này chưa đến kỳ khai thuế)

10.000.000

đến

20.000.000

- Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành (dù chưa lập hãy đã lập), (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được.
Không lập hóa đơn khi bán hàng có giá trị > 200.000

 

Xem thêm:

Kế toán công trình, hợp đồng xây lắp với phần mềm 3TSoft

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 1)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 2)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 3)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 4)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 5)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 7)

Video hướng dẫn cài đặt

Video hướng dẫn sử dụng