Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Hướng dẫn khấu trừ TNCN với lao động thời vụ (Phần 7)

08/10/2015 |  Lượt xem: 6481

HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ VÀ CÁCH TÍNH THUẾ TNCN VỚI LAO ĐỘNG THỜI VỤ HOẶC KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DƯỚI 3 THÁNG

1.  Theo khoản i điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định:

-    DN trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

-    Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

-    Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có MST tại thời điểm cam kết. 

2.  Tổng kết:

-   Đối với cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập dưới 2 triệu đồng/lần thì khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMND photo của NLĐ, không cần làm cam kết 23 BCK-TNCN.

-  Đối với cá nhân ký hợp đồng dưới 3 tháng nếu có thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì khi chi trả lương, kế toán sẽ khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả cho NLĐ, hoặc nếu cá nhân làm bản cam kết mẫu 02/CK-TNCN, cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản được giảm trừ chưa tới mức phải khấu trừ thì kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Chú ý: Khi làm bản cam kết 02 phải có MST và có thu nhập duy nhất tại 1 nơi thì mới được làm bản cam kết 02.

-   Khi DN trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng dưới 3 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. (Theo mẫu số 17/TNCN ban hành kèm theo TT 156).

Như vậy: Những lao động thời vụ, các bạn kế toán phải chú ý đến thỏa thuận trong hợp đồng lao động. 

VD: Nếu trả cho NLĐ là 3.000.000đ là tiền thù lao thực nhận (không bao gồm thuế) thì các bạn phải quy đổi khoản thu nhập 3.000.000đ đó ra thu nhập tính thuế theo bảng quy đổi ở phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm theo TT 111.

DOWLOAD MẪU CAM KẾT 02 TẠI ĐÂY

Xem thêm:

Kế toán công trình, hợp đồng xây lắp với phần mềm 3TSoft

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 1)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 2)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 3)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 4)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 5)

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp (Phần 6)

Video hướng dẫn cài đặt

Video hướng dẫn sử dụng