Giá sản phẩm & Dịch vụ 3TSoft

 
1. Phần mềm cài đặt bản quyền
Tên gói bản quyền, dịch vụ ĐVT Đơn giá
E01 Phần mềm kế toán 3TSoft Tiếng Việt VNĐ 2.000.000
E02
Phí 4 bản quyền phần mềm kế toán 3TSoft tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán
(Hạn cấp đủ 4 bản quyền là 6 tháng)
VNĐ 2.000.000
  Phí dịch vụ bảo hành, bảo trì, tư vấn kèm gói E02 năm đầu tiên VNĐ 800.000
E03 Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Anh VNĐ 15.000.000
E04 Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Trung VNĐ 18.000.000
E05 Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Nhật VNĐ 24.000.000
E06 Phần mềm kế toán 3TSoft Việt - Hàn VNĐ 28.000.000
E07 Thêm 01 đơn vị cơ sở phiên bản tiếng Việt VNĐ 500.000
E08 Thêm 01 đơn vị cơ sở phiên bản song ngữ VNĐ 30% giá trị bản quyền
E09
Hướng dẫn tích hợp và sử dụng chức năng hóa đơn điện tử trên 3TSoft
(Với điều kiện có dịch vụ bảo hành bảo trì phần mềm kế toán 3TSoft):
VNĐ  
 - Hóa đơn điện tử với hình thức ký bằng USB token   2.000.000
 - Hóa đơn điện tử với hình thức ký HSM   20.000.000
2. Dịch vụ bảo trì - hỗ trợ - nâng cấp và dịch vụ dữ liệu
Tên gói dịch vụ ĐVDV Ghi chú ĐVT Đơn giá
E31 Bảo hành, bảo trì, tư vấn hỗ trợ từ năm thứ 2 1 năm Tiếng Việt VNĐ 1.200.000
E32 Bảo hành, bảo trì, tư vấn hỗ trợ 4 bản quyền trong gói E02 cho đơn vị dịch vụ kế toán từ năm thứ 2 1 năm  Tiếng Việt  VNĐ 1.200.000
E33 Bảo hành, bảo trì, tư vấn hỗ trợ từ năm thứ 2 1 năm  Song ngữ VNĐ 3.000.000
E34 Cấp lại file bản quyền (Tính theo đơn vị cơ sở) 1 lần   VNĐ Miễn phí
E35 Reset mật khẩu account admin 1 lần   VNĐ 200.000
E36 Bảo hành, bảo trì, tư vấn tích hợp hóa đơn điện tử từ năm thứ 2 1 năm   VNĐ 800.000
E61
Đào tạo 3TSoft phiên bản tiếng Việt tại doanh nghiệp
(Chưa tính chi phí đi lại ăn ở)
1 ngày ≤ 5 người VNĐ 2.000.000
E62 Đào tạo 3TSoft online 2h ≤ 5 người  VNĐ 500.000
E64
Đào tạo 3TSoft phiên bản song ngữ tại doanh nghiệp
(Chưa tính chi phí đi lại ăn ở)
1 lần   VNĐ 3.000.000
E65 Đào tạo 3TSoft trực tiếp tại EZSOFT 1 ngày ≤ 3 người VNĐ 1.000.000
E66
Đào tạo 3TSoft tại các đại lý
(Chưa tính chi phí đi lại ăn ở)
1 ngày  ≤ 10 người VNĐ 2.000.000
E67
Chuyển đổi dữ liệu giữa các phiên bản
(Báo giá chi tiết căn cứ vào dung lượng và phần hành)
1 lần    VNĐ
500.000
đến
3.000.000
E68 Sửa mẫu in chứng từ, báo cáo 1 mẫu   VNĐ
500.000
1.000.000
E69 Ghép 2 cơ sở dữ liệu thành đồng nhất 1 lần   VNĐ 1.000.000
E71 Lưu trữ dữ liệu online với 1 tài khoản FTP cho 1 cơ sở dữ liệu:     VNĐ  
- Dung lượng 1 năm < 1GB VNĐ 3.000.000
- Dung lượng 1 năm 1 - 2GB VNĐ 6.000.000
- Dung lượng 1 năm 2 - 3GB VNĐ 9.000.000
-
Sao lưu - Phục hồi dữ liệu theo yêu cầu
(2 lần miễn phí)
    VNĐ 500.000
E72 Thiết kế riêng phần mềm kế toán 3TSoft     VNĐ Khảo sát chi tiết và báo giá.
 
 Bảng giá áp dụng từ 01/10/2020.
 

Báo giá khác