3TSoft - Chế độ thai sản theo quy định của pháp luật

13/07/2021 |  Lượt xem: 3435

Nhiều người lao động nữ đang thắc mắc và chưa biết Chế độ thai sản được quy định như thế nào trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014, dưới dây mình sẽ nêu một số thông tin quy định của pháp luật về chế độ thai sản:

 1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1.1. Đối tượng

Trường hợp người lao động được hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bao gồm:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con;

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

1.2. Về thời gian đóng báo hiểm

- Tại Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định: Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trong trường hợp đặc biệt người lao động nữ sinh con mà đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (Khoản 3, Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014).

- Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

 2. Về mức hưởng chế độ thai sản: (tham khảo Điều 38, Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014)

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi bằng 02 tháng lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của người mẹ.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

 3. Về thủ tục, hồ sơ cần thiết để hưởng chế độ thai sản:

Được quy định tại Điều 101, Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, hồ sơ hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con.

- Sau đó, bạn nộp cho công ty chậm nhất là trong vòng 45 ngày kể từ ngày bạn quay trở lại làm việc sau khi kết thúc thời gian nghỉ sinh con.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.