3TSoft - Kế toán tổng hợp ứng dụng phần mềm kế toán 3TSoft

29/08/2015 |  Lượt xem: 6918
Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người dùng thực hiện hầu hết các nghiệp vụ kế toán tổng hợp một cách tự động sau đó chỉ với 1 click, các báo cáo tài chính đã được lập và dễ dàng in hoặc kết xuất sang các dạng file khác cũng như kết xuất dữ liệu kê khai báo cáo thuế sang HTKK.
 • Hỗ trợ lập bảng lương, tính lương, ghi nhận chi phí lương và các khoản trích theo lương vào chi phí, thực hiện các nghiệp vụ chi trả cho người lao động.
 • Tùy chỉnh và thực hiện mọi nghiệp vụ khác, ngoài 5 phần hành kế toán nêu trên với PHIẾU KẾ TOÁN.
 • Tùy chỉnh các nghiệp vụ kết chuyển tổng hợp, lập chứng từ khóa sổ kế toán một cách hoàn toàn tự động.
 • Tự động lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo phân tích hiệu quả kinh doanh.
 • Cho phép sửa mẫu báo cáo cũng như phương pháp tính các chỉ tiêu của báo cáo.
Danh mục nghiệp vụ kế toán tổng hợp chính
 • Phiếu kế toán: ghi nhận tùy ý các nghiệp vụ hạch toán, các bút toán điều chỉnh mà không phải phiếu thu/phiếu chi/phiếu nhập/phiếu xuất.
 • Ghi nhận và hạch toán các giao dịch kế toán với tài khoản ngoài bảng, vật tư – hàng hóa nhận giữ hộ, gửi kho…
 • Quản lý, điều chỉnh bút toán trong trường hợp bổ sung hóa đơn, hóa đơn hủy với người mua, người bán.
 • Thiết lập (theo danh mục tài khoản kế toán) và thực hiện các bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng, doanh thu, thu nhập tài chính, thu nhập khác, giá vốn, giảm giá hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo.
 • Lựa chọn, so sánh số liệu giữa các báo cáo.
 • Tinh chỉnh, hệ thống hóa số hiệu chứng từ, trước khi khóa sổ và in sổ sách kế toán. 
Phần mềm kế toán, phan mem ke toan, kế toán tổng hợp
 
 • Tính giá vốn, khấu khao tự động theo các thiết lập trước đó ở phần hành kế toán tương ứng.
 • Tự động cập nhật giá vốn thành phẩm, công trình sau khi hoàn thành việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, công trình.
 • Tự động cập nhật số liệu vào sổ kế toán khi hiệu chỉnh, tính giá, lập các chứng từ tổng hợp.
 • Tự động thực hiện tất cả các bút toán kết chuyển, khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính với chỉ 1 Click.
 • Tự động lập b&aacu