3TSoft - Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử xác thực trong 3TSoft

25/06/2017 |  Lượt xem: 7207

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hóa đơn điện tử xác thực trong 3TSoft

 

1. Link tải bộ cài 3TSoft 2018
2. Bảng giá hóa đơn


PHẦN I: KHAI BÁO CHUNG

Khai báo sử dụng hóa đơn điện tử

- Nếu không chọn hóa đơn điện tử


(Hình 1)

 

- Các bước chọn hình thức hóa đơn điện tử


(Hình 2)

 

- Sau khi chọn hóa đơn điện tử (***)


(Hình 3)

 

Phân quyền thực hiện hóa đơn


(Hình 4)

 

Các quyền bao gồm

Lập hóa đơn

Hoàn hiện hóa đơn

Ký hóa đơn điện tử

Xác thực hóa đơn điện tử

In hóa đơn

Ghi sổ kế toán

 

Khai báo thời gian nhắc việc liên quan tới hóa đơn (hoàn thiện, ký, xác thực, ghi nhận chứng từ kế toán