Câu hỏi phần sử dụng

04/11/2014 |  Lượt xem: 12657
Câu 01: Thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển qua không đúng!
 
Câu 02: Khai báo thêm tài khoản con khi tài khoản mẹ đã có phát sinh
 
Câu 03: Không đăng nhập vào được phần mềm mặc dù đã nhập USER và Mật khẩu
 
Câu 04: Cách in nhiều chứng từ với một lệnh in trong PMKT 3TSoft!
 
Câu 05: Làm thế nào để kết xuất dữ liệu từ PMKT 3TSoft sang excel?
 
Câu 06: Một số lưu ý khi sử dụng chức năng SAO LƯU DỮ LIỆU và PHỤC HỒI DỮ LIỆU
 
Câu 07: Thay đổi định dạng số (số lượng, đơn giá, thành tiền, ...) trong PMKT 3TSoft !
 
Câu 08: Không thấy chứng từ đã lập!
 
Câu 09: Tạo mã kho mặc định khi lập chứng từ!
 
Câu 10: Thay đổi thông tin doanh nghiệp (Cấp lại bản quyền) phần mềm kế toán 3TSoft !