Câu hỏi phần nghiệp vụ

12/10/2014 |  Lượt xem: 9270
Câu 01: Tại sao Tk 214 không bằng với Bảng phân bổ khấu hao?
 
Câu 02: Tài khoản có số dư 2 bên trong "Bảng cân đối số phát sinh", Đúng hay Sai?
 
Câu 03: Bán hàng thu ngay bằng tiền mặt và nhập mua thanh toán ngay bằng tiền mặt