Câu hỏi phần báo cáo

12/10/2014 |  Lượt xem: 8479
Câu 01: Cách đưa thông tin doanh nghiệp lên chứng từ, báo cáo
 
Câu 02: Thay đổi tên người ký phía dưới các chứng từ
 
Câu 03: Cách sửa tiêu đề chứng từ khi in!
 
Câu 04: In 2 phiếu thu, phiếu chi khác nhau trên cùng 1 tờ A4
 
Câu 05: Ghi nhớ độ rộng của các cột trong một báo cáo sau khi điểu chỉnh
 
Câu 06: Cách in nhanh chứng từ sổ sách trong PMKT 3TSoft