File EXCEL mẫu

06/11/2014 |  Lượt xem: 80254
 
1 Danh mục đối tượng, khách hàng
 
2 Danh mục vật tư, hàng hóa, thành phẩm
 
3
Danh mục sản phẩm, công trình
4 Định mức sản phẩm, công trình
5 Hệ số sản phẩm, công trình khi phân bổ giá thành
6 Danh mục hợp đồng
 
7 Danh mục tài sản cố định
 
8 Danh mục công cụ dụng cụ, chi phí chờ phân bổ
 
9 Danh mục nhân viên
10 Số dư đầu kỳ tài khoản, số dư đầu kỳ công nợ
 
11 Tồn kho đầu kỳ kế toá
 
12 Tồn kho đầu kỳ thực tế
 
13 Vật tư chưa sử dụng đầu kỳ tại phân xưởng
14 Vật tư chưa sử dụng cuối kỳ tại phân xưởng
15 Sản phẩm dở dang đầu kỳ
16 Sản phẩm dở dang cuối kỳ
17 Phiếu thu, Phiếu chi, Báo có, Báo nợ, Phiếu kế toán
18 Chứng từ bù trừ công nợ
19 Chứng từ nhập mua hàng
20 Chứng từ nhập xuất thẳng
21 Chứng từ xuất điều chuyển
22 Chứng từ nhập nội bộ, xuất nội bộ
23 Chứng từ hóa đơn bán hàng
24 Chứng từ hàng bán bị trả lại
25 Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho sản phẩm
26 Chứng từ nhập lại xuất nguyên vật liệu
27 Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho công trình
28 Chứng từ nhập kho thành phẩm
29 Chứng từ xuất lắp ráp
30 Chứng từ tách chi tiết
31 Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng
32 Chứng từ kế toán ngoài bảng
33 Chứng từ vật tư ngoài bảng
 
 
Phần mềm kế toán thông dụng 3TSoft với ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, dễ dàng insert dữ liệu từ Excel giúp bạn tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu và hạch toán.
Live Help - Online