File EXCEL mẫu

06/11/2014 |  Lượt xem: 52326
 
1 Danh mục đối tượng, khách hàng 
2 Danh mục vật tư, hàng hóa, thành phẩm
 
3
Danh mục sản phẩm, công trình
4 Định mức sản phẩm, công trình
5 Danh mục hợp đồng
 
6 Danh mục tài sản cố định
 
7 Danh mục công cụ dụng cụ, chi phí chờ phân bổ
 
8 Danh mục nhân viên
9 Số dư đầu kỳ tài khoản, số dư đầu kỳ công nợ
 
10 Tồn kho đầu kỳ kế toá
 
11 Tồn kho đầu kỳ thực tế
 
12 Vật tư chưa sử dụng tại phân xưởng đầu kỳ
13 Phiếu thu, Phiếu chi, Báo có, Báo nợ, Phiếu kế toán 
14 Chứng từ bù trừ công nợ
15 Chứng từ nhập mua hàng
16 Chứng từ nhập xuất thẳng
17 Chứng từ xuất điều chuyển
18 Chứng từ nhập nội bộ, xuất nội bộ
19 Chứng từ hóa đơn bán hàng
20 Chứng từ hàng bán bị trả lại
21 Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho sản phẩm
22 Chứng từ nhập lại xuất nguyên vật liệu
23 Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho công trình
24 Chứng từ nhập kho thành phẩm
25 Chứng từ xuất lắp ráp
26 Chứng từ tách chi tiết
27 Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng
28 Chứng từ kế toán ngoài bảng
29 Chứng từ vật tư ngoài bảng
 
 
Phần mềm kế toán thông dụng 3TSoft với ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, dễ dàng insert dữ liệu từ Excel giúp bạn tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu và hạch toán.
Live Help - Online