File EXCEL mẫu

06/11/2014 |  Lượt xem: 127365
Hệ thống phần hành có thể cập nhật dữ liệu từ Excel. 
 
1 Danh mục đối tượng
- Mã nên đặt ngắn gọn, không dấu, theo nguyên tắc.
- Số ký tự không được vượt quá quy định sau:
  • Mã: 32 ký tự
  • Tên: 128 ký tự
  • Địa chỉ: 128 ký tự
         
2 Danh mục vật tư, hàng hóa, thành phẩm
3 Danh mục sản phẩm, công trình
4 Danh mục nhân viên
5 Danh mục hợp đồng
6 Danh mục tài sản cố định
7 Danh mục công cụ dụng cụ, chi phí chờ phân bổ
8 Định mức sản phẩm, công trình
- Định mức xác định cụ thể theo từng tháng, từng năm.
 
- Trường hợp cùng 1 năm khách hàng cập nhật nhiều lần định mức thì kết quả định mức trước đó sẽ bị xóa hết và chỉ giữ lại định mức có trong file excel mới cập nhật.
 
9 Só dư đầu kỳ tài khoản, số dư đầu kỳ công nợ
- Tài khoản sử dụng là tài khoản chi tiết (Tài khoản con).
 
- Nhập liệu giá trị cả phần "SỐ DƯ ĐẦU KỲ" và "SỐ DƯ ĐẦU NĂM".
 
- Mã đối tượng là mã đối tượng đã tồn tại tại Danh mục đối tượng.
 
10 Tồn kho đầu kỳ kế toán
- Mã vật tư và mã kho phải tồn tại trong Danh mục vật tư hàng hóa và Danh mục kho hàng.
 
11 Tồn kho đầu kỳ thực tế
12 Vật tư chưa sử dụng tại phân xưởng đầu kỳ  
13 Phiếu thu - Phiếu chi - Báo có - Báo nợ - Phiếu kế toán
- Để đúng quy định Mã chứng từ khi cập nhật:
  • PC - Phiếu chi
  • PT - Phiếu thu
  • BN - Báo Nợ
  • BC - Báo Có
  • PK - Phiếu kế toán
14 Chứng từ bù trừ công nợ  
15 Chứng từ nhập mua hàng
 - Mã vật tư, Mã kho, Mã đối tượng, Mã nhập xuất, Mã sản phẩm phải tồn tại trong Danh mục tương ứng.
 
- Số ký tự tối đa của Diễn giải là: 254.
           
16 Chứng từ nhập xuất thẳng
17 Chứng từ xuất điều chuyển
18 Chứng từ hóa đơn bán hàng
19 Chứng từ hàng bán bị trả lại
20 Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho sản phẩm
21 Chứng từ nhập lại nguyên vật liệu
22 Chứng từ xuất nguyên vật liệu cho công trình
23 Chứng từ nhập kho thành phẩm
24 Chứng từ xuất lắp ráp
25 Chứng từ tách chi tiết
26 Chứng từ nhập xuất nội bộ
27 Số dư đầu kỳ tài khoản ngoài bảng  
28 Chứng từ kế toán ngoài bảng  
29 Chứng từ vật tư ngoài bảng  
30 Hệ số phân bổ sản phẩm  
31 Sản phẩm sở dang cuối kỳ  
 
Phần mềm kế toán thông dụng 3TSoft với ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng, dễ dàng insert dữ liệu từ Excel giúp bạn tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu và hạch toán.