3TSoft: Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu kế toán từ Quyết định 48 sang Thông tư 133

05/05/2020 |  Lượt xem: 6733

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT
(Dữ liệu năm 2017 từ QĐ 48/2006/QĐ-BTC sang TT 133/2016/TT-BTC)

 

Bài viết sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu năm 2017 trên Phần mềm kế toán 3TSoft đang dùng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang bộ cài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Thao tác chuyển đổi gồm 3 phần chính:

Phần I: Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và tạo mới dữ liệu

Phần II: Chuyển danh mục, số dư, phát sinh năm 2017 sang dữ liệu vừa tạo

Phần III: Gộp và xóa tài khoản

 

Phần I: Cài đặt Thông tư 133/2016/TT-BTC và tạo mới dữ liệu

Bước 1: Tải bản cài đặt

Tải bộ cài đặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mới nhất tại: ../product

Bước 2: Cài đặt phần mềm

Giải nén bộ cài và chạy file setup.exe trong thư mục SETUP – 3TSoft

Lưu ý: Do máy trước đó đang sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC nên chúng ta sẽ bỏ qua bước Cài đặt MS SQL Server.

Bước 3: Tạo mới dữ liệu

 • Chạy biểu tượng phần mềm kế toán 3TSoft  trên màn hình Desktop để xuất hiện giao diện đăng nhập.
 • Tại cửa sổ đăng nhập bấm Hiển thị, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC trước đó. Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới (tên dữ liệu là tồn tại duy nhất và viết liền không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt), ở đây tôi đặt là DULIEU_133.
 • Chọn Tạo mới dữ liệu, xuất hiện cửa sổ chọn đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu và bấm Thực hiện.

Bước 4: Cập nhật bản quyền và đổi mã dữ liệu

 • Sau khi tạo mới xong cơ sở dữ liệu bấm Chấp nhận để đăng nhập vào phần mềm.
 • Chọn Menu Trợ giúp → Đăng ký sử dụng → Chọn file bản quyền đã được cấp trước đó và bấm Chấp nhận
 • Tại giao diện chính của phần mềm chọn menu Hệ thống → 9. Chọn đơn vị cơ sở → Yes → F3 để xuất hiện cửa sổ Thông tin đơn vị cơ sở.

Thay đổi mã dữ liệu đang mặc định của phần mềm là EZ thành một mã khác (ở ví dụ này tôi đổi là TT), mã này bao gồm 2 ký tự và hãy chắc chắn nó là tồn tại duy nhất trong các cơ sở dữ liệu mà bạn đang có. Sau khi thay đổi được mã dữ liệu, bấm Ctrl+Enter để lưu lại.

Thay đổi ngày bắt đầu hạch toán là 01/01/2017.

 • Tại giao diện chính của phần mềm chọn menu Hệ thống → a. Khóa dữ liệu → Sửa ngày khóa là 31/12/2016.

Phần II: Chuyển danh mục, số dư, phát sinh năm 2015 sang dữ liệu vừa tạo

Bước 1: Tải công cụ quản lý dữ liệu eZTOols.

Bước 2: Chuyển dữ liệu

 • Giải nén file vừa tải về, chạy file eZTOols.exe
 • Tại cửa sổ kết nối máy chủ, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC trước đó.
 • Tại phần Cơ sở dữ liệu chọn dữ liệu vừa tạo mới được ở Bước 3 - Phần I.
 • Chọn menu Nhận dữ liệu có điều kiện.
 • Chọn các thông số phù hợp và bấm Thực hiện.
 • Lưu ý:
 • Từ cơ sở dữ liệu: chọn dữ liệu đang hạch toán năm 2017 theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
 • Đơn vị cơ sở: chọn đơn vị cơ sở cần chuyển.
 • Từ ngày: chọn 01/01/2017.
 • Đến ngày: chọn thời điểm gần kề nhất có phát sinh hạch toán.
 • Phương thức nhận dữ liệu: chọn Lấy phần thiếu hoặc toàn bộ.
 • Tùy theo dữ liệu mà chọn các phần cần chuyển sang, nếu không chắc chắn các bạn có thể chọn hết. Bỏ tích chọn mục "Hóa đơn giá trị gia tăng" và “Định mức sản phẩm”

Phần III: Gộp và xóa tài khoản

Tiến hành gộp và xóa các tài khoản theo bảng sau:

STT
thực hiện

Gộp phát sinh của mã

Vào phát sinh của mã

Xóa sau
khi gộp

Số hiệu

Tên tài khoản

Số hiệu

Tên tài khoản

1

 X

1113

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý 152, 155, 156  

2

X

1123

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

152, 155, 156

 

3

 

121

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

121

Chứng khoán kinh doanh (đổi tên TK)

4

X

1211

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (trong vòng 3 tháng)

 

 

5

X

1212

Đầu tư chứng khoán dài hạn (trong vòng 3 tháng)

 

 

6

X

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

242

Chi phí trả trước dài hạn

7

X

159

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2294

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8

X

171

Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ

 

 

9

X

221

Đầu tư vào công ty con

121

Chứng khoán kinh doanh

10

 X

229

Dự phòng tổn thất tài sản

2291

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

11

X

244

Ký quỹ, ký cược dài hạn

1386

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

12

X

311

Vay ngắn hạn

3411

Các khoản đi vay

13

X

315

Nợ dài hạn đến hạn trả

3412

 Nợ thuê tài chính

14

 

341

Vay, nợ dài hạn

341

Vay và nợ thuê tài chính (đổi tên TK)

15

 

3338

Các loại thuế khác

3338

Thuế bảo vệ môi trường và các loại thế khác (đổi tên TK)

16

X

3389

Bảo hiểm thất nghiệp

3385

Bảo hiểm thất nghiệp

17

X

351

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

 3524

Dự phòng phải trả khác

18

X

512

Doanh thu bán hàng nội bộ

 5111

Doanh thu bán hàng hóa

19

X

521

Các khoản giảm trừ doanh thu

5111

Doanh thu bán hàng hóa

20

X

5211

Chiết khấu thương mại

21

X

5212

Giảm giá hàng bán

22

X

5213

Hàng bán bị trả lại

23

X

N001

Tài sản thuê ngoài

 

 

24

X

N002

Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

 

 

25

X

N003

Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 

 

26

X

N004

Nợ khó đòi đã xử lý

 

 

27

X

N007

Ngoại tệ các loại

 

 

28

X

N008

Dự toán chi sự nghiệp, dự án

 

 

 

Lưu ý:

 • Thực hiện gộp và xóa tài khoản theo thứ tự đánh trên bảng.
 • Gộp tài khoản xong mới tiến hành xóa tài khoản.
 • Các tài khoản sau khi gộp cần tiến hành xóa bỏ được đánh dấu X tại cột Xóa sau khi gộp
 • Việc gộp các tài khoản ở trên mang tính chất gợi ý, tùy trường hợp đã chia tiểu khoản và hạch toán cụ thể mà tiến hành chọn tài khoản để điền tại ô Vào phát sinh của mã cho phù hợp.

Ví dụ: Với tài khoản 3111 - Vay ngắn hạn, theo dữ liệu đang hạch toán trước đó tôi có mở tiểu khoản là:

31111 - Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank.

31112 - Vay ngắn hạn cá nhân.

Tôi muốn tách bạch các khoản này khi chuyển sang tài khoản 3411 - Các khoản đi vay, tôi sẽ làm như sau:

Bước 1: Sửa tài khoản 3411 - Các khoản đi vay thành 34111 - Vay ngân hàng Vietcombank.

Bước 2: Thêm mới tài khoản 3411 - Các khoản đi vay, chọn tài khoản mẹ là 341.

Bước 3: Mở tài khoản 34111 - Vay ngân hàng Vietcombank sửa tài khoản mẹ là tài khoản 3411.

Bước 4: Thêm mới tài khoản 34112 - Vay cá nhân, chọn tài khoản mẹ là 3411.

Bước 5: Chọn tài khoản 31111 - Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank → F6 → Tại ô Vào phát sinh của mã điền tài khoản 34111 - Vay ngân hàng Vietcombank.

Bước 6: Chọn tài khoản 31112 - Vay ngắn hạn cá nhân→F6 → Tại ô Vào phát sinh của mãđiền tài khoản 34112 - Vay cá nhân.

Bước 7: Chọn tài khoản 31111 - Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank và 31112 - Vay ngắn hạn cá nhân → F8 → Yes.

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!