Hướng dẫn cập nhật Cơ sở dữ liệu phần mềm 3TSoft

05/07/2014 |  Lượt xem: 12278

Yêu cầu:

  1. Máy tính đã cài chương trình 3TSoft 2010 và đã thực hiện thành công việc “Cập nhật phần mềm”.
  2. Việc “Cập nhật cơ sở dữ liệu” có thể xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật do vậy để đảm bảo an toàn dữ liệu người sử dụng nên chọn chức năng “c.Sao lưu dữ liệu” từ Menu “Hệ thống” của chương trình trước khi thực hiện việc “Cập nhật cơ sở dữ liệu”.
  3. Sản phẩm 3TSoft 2010 gồm: 3TSoft 2010 General (Đơn ngữ tiếng Việt Quyết định 15), 3TSoft 2010 SMEs (Đơn ngữ tiếng Việt - Quyết định 48), 3TSoft 2010 for Vietnamese and Chinese (Song ngữ Việt -  Trung), 3TSoft 2010 for Vietnamese and English (Song ngữ Việt - Anh) 3TSoft 2010 for Vietnamese and Japanese (Song ngữ Việt - Nhật) nếu bạn đang dùng phiên bản nào thì phải chọn tải về phiên bản cập nhật dành cho phiên bản đó.
  4. Phải chắc chắn đã đóng chương trình 3TSoft 2010 trước khi thực hiện việc nâng cấp phiên bản phần mềm.
Các bước thực hiện:
Ở đây chúng tôi sẽ làm mẫu hướng dẫn trên phiên bản 3TSoft 2010 General – Quyết định 15, đối với phiên bản khác các bạn tải về bản cập nhật tương ứng và làm tương tự.

Bước 1: Tải về và giải nén phiên bản "cập nhật cơ sở dữ liệu
Truy cập vào trang chủ phần mềm .., chọn Nâng cấp


Trang Nâng cấp xuất hiện tiến hành chọn Cập nhật cơ sở dữ liệu (chú ý: lựa chọn theo quyết định hoặc phiên bản phần mềm) ở đây chọn quyết định 15
Để xem những thay đổi bổ sung trong phiên bản cập nhập thì vào Chi tiết nội dung cập nhật
 

Tiến hành download file "UPDATEDB_15"  về máy
Bạn vào thư mục chứa bộ cập nhật cơ sở dữ liệu có tên là "UPDATEDB_V15" vừa tải về được và tiến hành giải nén.
 

Bước 2: Chạy chương trình “Cập nhật cơ sở dữ liệu” và cấu hình
a.Chạy chương trình “Cập nhật cơ sở dữ liệu
Chạy file “EZRUNUPDATE.exe” ở thư mục vừa giải nén, chương trình xuất hiện màn hình sau:
 
 
b.Cấu hình:
Để thuận tiện cho việc khai báo thông tin kết nối và đảm bảo việc khai báo thông tin là chính xác tuyệt đối bạn vui lòng khởi động phần mềm 3TSoft 2010 đang sử dụng sau đó chọn nút “<< Hiển thị” để sao chép các thông tin tương ứng từ cửa sổ “Đăng nhập” sang cửa sổ “Cập nhật cơ sở dữ liệu của 3TSoft 2010" như hình dưới:
 
 
Chú ý:
Máy chủ: Là tên máy chủ cơ sở dữ liệu, mặc định là “(LOCAL)\DB3TSOFT”.
Người sử dụng: Là tên truy cập SQL Server, mặc định là “SA”.
Mật khẩu: Là mật khẩu truy cập SQL Server, mặc định là “3TSoft.vn”.
Do đó trong trường hợp máy tính của bạn đã cài SQL Server rồi thì “Người sử dụng” và “Mật khẩu” là của chương trình SQL Server đã cài đặt.
Tên cơ sở dữ liệu” trong chương trình “Cập nhật cơ sở dữ liệu” phải tương ứng với “Tên cơ sở dữ liệu” của chương trình.
Sau đó nhấn Chấp nhận, hộp thoại xuất hiện
 

Như vậy việc “Cập nhật cơ sở dữ liệu” cho phần mềm đã thành công. 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công!