Phân biệt hóa đơn hủy và xóa bỏ

04/11/2015 |  Lượt xem: 5882

HÓA ĐƠN HỦY VÀ XÓA BỎ

Nhiều kế toán mới chưa có kinh nghiệm làm báo cáo thuế thường hay gặp khó khăn khi điền thông tin tại cột “Xoá bỏ”“Huỷ” trong Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Mẫu số BC21/AC. Nhiều bạn hiểu lầm, có khi là hiểu sai khi xác định hoá đơn như thế nào thì được ghi vào cột xoá bỏ và khi nào thì được ghi vào cột huỷ. Bài viết này, Phần mềm kế toán 3TSoft xin hướng dẫn phân biệt hóa đơn hủy và xóa bỏ trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

I. HÓA ĐƠN HỦY

1. Các trường hợp phải hủy hóa đơn

·   Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

·   Doanh nghiệp có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.

-  Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

-  Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, DN phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày.

·   Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. 

(Theo điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Như vậy: Cột “HỦY” là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

2. Thủ tục hủy hóa đơn

ü   Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy

ü   Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn

-  Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

-  Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn. 

ü   Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

ü   Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

-  Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn;

-  Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy;

Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục)

-  Biên bản hủy hóa đơn;

-  Thông báo kết quả hủy hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.

Chú ý:

·   Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại DN.

·   Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

Dowload Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC tại đây

Download Biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai tại đây

II. HÓA ĐƠN XÓA BỎ

-  Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

-  Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng cả người bán và người mua chưa kê khai thuế và phát hiện sai sót thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn lập sai.

(Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

-  Trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản hồi hóa đơn đã lập.

(Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Như vậy: Cột “XÓA BỎ” là tất cả những hóa đơn viết sai: Dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù có làm biên bản thu hồi hay hủy thì các bạn kê hết vào đây.

  

Mọi thắc mắc xin gửi mail về địa chỉ: info@ezsoft.vn 

 

Xem thêm:

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

Mức phạt và cách xử lý khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Mức phạt thuế GTGT

Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, xây lắp | Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT