Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

30/12/2015 |  Lượt xem: 6792

HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT

Bài viết này Công ty Cổ phần EZSOFT sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK.

1. Các trường hợp sai sót khi kê khai thuế và cách xử lý.

Sai sót hóa đơn

GTGT

Trong hạn nộp tờ khai thuế

Bất kỳ sai sót nào liên quan đến kê khai.

-  Cách xử lý: Lập tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn.

(Cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng). Theo điều 5 Luật số 71/2014/QH13.

Ví dụ: Kỳ nộp tờ khai thuế tháng 10/2015 Công ty Cổ phần EZSOFT nộp tờ khai thuế vào ngày 15/10/2015, đến ngày 18/10/2015 phát hiện sai sót kê khai thiếu hóa đơn GTGT số 0000385.

è Xử lý: Lập lại tờ khai thuế và nộp lại chậm nhất là ngày 20/10/2015.

Ngoài hạn nộp tờ khai thuế

Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ.

-  Kê khai sai: Số hóa đơn, ngày tháng năm, sai tên, MST công ty …

-  Cách xử lý: Không lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS.

Vào trực tiếp kỳ kê khai sai è Chọn: "Tờ khai lần đầu" è Vào phụ lục kê khai sai è Sửa lại cho đúng (lưu tại DN để sau này giải trình).

Ví dụ: Ngày 25/10/2015 Công ty Cổ phần EZSOFT phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 12/2014 bị sai MST của khách hàng.
è Xử lý: Vào trực tiếp tờ khai tháng 12/2014 è Tích chọn: "Tờ khai lần đầu" è Chọn "Phụ lục 01-1/GTGT" è Sửa MST sai thành MST đúng è In ra lưu tại DN.

Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ.

-  Kê khai sai: Sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

-  Cách xử lý:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK è  Chọn “Kỳ kê khai sai” è Tích Chọn “Tờ khai bổ sung” è Đồng ý.

Bước 2: Điều chỉnh số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”.

-  Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào: Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].

-  Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33].

Bước 3: Sau khi kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào “Tổng hợp KHBS” è Số liệu sẽ chuyển sang "Phụ lục KHBS".

è Lưu ý: Chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43]

Nguyên tắc chung: Sai đâu sửa đó (sai tại chỉ tiêu nào, sửa chỉ tiêu đó).

 

2. Các trường hợp trong tờ khai bổ sung

Khai bổ sung

Chỉ tiêu [40]

< 0 Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

-  Cách xử lý: Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

Số tiền thuế có thể trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế.

è Lưu ý: Không được nhập giá trị thuế đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 

> 0  Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

-  Cách xử lý: Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
Nộp số
tiền thuế phải nộp (+) tiền phạt chậm nộp mà phần mềm HTKK đã tính (ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

Chỉ tiêu [43]

< 0 Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung

-  Cách xử lý: Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

-  Nhập số tiền vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

> 0 Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung

-  Cách xử lý: Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

-  Nhập số tiền vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

 

Ví dụ: Tháng 11/2015 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 10/2015 kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu ra, số Hóa đơn 0000481, thiếu 990.000, thuế GTGT: 99.000.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK è Chọn “Kỳ kê khai sai” è Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”, chi tiết như hình bên dưới.


 

Bước 2: Điều chỉnh số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”

  

-   Điều chỉnh giảm chỉ tiêu [32][33] như hình trên (vì là mặt hàng thuế suất 10%).

Bước 3: Sau khi kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong Click vào “Tổng hợp KHBS” số liệu sẽ tự động tổng hợp sang “Phụ lục KHBS”.

   

Ta thấy Chỉ tiêu [40] > 0 - Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Thực hiện kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” nộp qua mạng, đồng thời nộp tiền thuế phải nộp cộng tiền phạt chậm nộp mà phần mềm HTKK đã tính ở phần B và công văn giải trình sai sót nộp cho cơ quan thuế.

Chú ý: 

-   Trường hợp hóa đơn đầu vào bỏ sót thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra).

-   Hóa đơn đầu ra bỏ sót thì phải kê khai bổ sung lại kỳ phát sinh hóa đơn đó.
(theo Thông tư 156/2013 và Thông tư 219/2013).

Xem thêm:

Cách điều chỉnh tăng giảm thuế, doanh thu và cách kê khai

Kinh nghiệm làm kế toán thuế cho người mới đi làm

Cách viết hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với chiết khấu thương mại

Mua hàng không có hóa đơn