Cách xác định lỗ và kết chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

06/01/2016 |  Lượt xem: 6720

CÁCH XÁC ĐỊNH LỖ VÀ KẾT CHUYỂN LỖ TRÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN


Hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư Số 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính:


1. Cách xác định lỗ:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

- Theo điều 4 của TT 78/2014/TT-BTC, chúng ta có cách xác định thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Trong đó:

+ Thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 

Thu nhập

chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí

được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Từ công thức tính thuế trên chúng ta có được công thức xác định lỗ - lãi trong kỳ như sau:

Xác định

lỗ - lãi (A)

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

-

Thu nhập được miễn thuế

Nếu:

- Nếu A > 0 è DN lãi

- Nếu A < 0 è DN lỗ

(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

2. Cách chuyển lỗ:

- Nguyên tắc chuyển lỗ: 

+ Chỉ chuyển lỗ khi xác định được kết quả kinh doanh trong kỳ là lãi.

+ Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục, nhưng không được lớn hơn số lãi.

+ Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

- Hướng dẫn chuyển lỗ:

 

ü Chuyển lỗ giữa các quý:

Ví dụ: Năm 2015 Công ty có kết quả  quý 1 và quý 2 như sau:


Trường hợp I: Lỗ quý 1 < lãi quý 2.

Quý 1/2015: Lỗ 90 triệu

Vì lỗ nên Công ty không phải nộp thuế và theo nguyên tắc Công ty cũng không được chuyển lỗ.

Quý 2/2015: Lãi 155 triệu

-  Quý 2 lãi nên Công ty được phép chuyển lỗ. Do số lỗ ở quý 1 nhỏ hơn số lãi quý 2 nên Công ty được phép chuyển toàn bộ số lỗ 90 triệu từ quý 1 sang quý 2.

-  Sau khi chuyển sang quý 2 thì thu nhập tính thuế của Công ty chỉ còn là 65 triệu. Công ty tính thuế TNDN tạm tính quý 2 trên 65 triệu đó theo mức thuế suất Công ty áp dụng).

Trường hợp II: Lỗ quý 1> lãi quý 2.

 

Quý 1/2015: Lỗ 130 triệu.

Công ty không phải nộp thuế và theo nguyên tắc Công ty cũng không được chuyển lỗ.

Quý 2/2015: Lãi 100 triệu

-  Dựa theo nguyên tắc chuyển lỗ thì số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng số lãi tức là chuyển 100 triệu. Sau khi chuyển lỗ thì thu nhập tính thuế của Công ty bằng 0, do vậy Công ty không phải nộp thuế.

-  Do quý 1 lỗ 130 triệu và đã chuyển sang quý 2 là 100 triệu. Vì vậy Công ty còn 30 triệu tiền lỗ sẽ được theo dõi và chuyển vào các quý sau khi quý đó lãi (thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm).

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC, từ ngày 15/11/2014 doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai  thuế TNDN tạm tính nữa mà chỉ cần nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh.

 

ü Cách chuyển lỗ giữa các năm:

+ Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

+ Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 1: Năm 2014 Công ty có phát sinh lỗ là 500 triệu đồng, năm 2015 Công ty có phát sinh thu nhập là 1,2 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 500 triệu đồng, Công ty phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2015.

Ví dụ 2: Năm 2014 Công ty A có phát sinh lỗ là 200 triệu đồng, năm 2015 Công ty A có phát sinh thu nhập là 155 triệu đồng.

+ Công ty A phải chuyển toàn bộ số lỗ 155 triệu đồng vào thu nhập năm 2015.

+ Số lỗ còn lại 45 triệu đồng, Công ty A phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2014 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

 

ü Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK:

Ví dụ: Công ty B năm 2014 lỗ 600 triệu, năm 2015 lãi 500 triệu đồng thì:

  + Được chuyển tối đa 500 triệu đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2015.

+ Số lỗ còn lại 100 triệu, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2012 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.

Cách hạch toán đầu năm:

Nợ 4211: 600 triệu

       Có 4212: 600 triệu

Cuối năm:

Nợ 911: 500 triệu

      Có 4212: 500 triệu

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK è Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” è Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) è Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN”, như hình bên dưới:

 

 

Chú ý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, thì xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp.

Lưu ý: Tại điều 2 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

Xem thêm:

Cách kiểm tra, đối chiếu sổ sách và xử lý các tình huống trước khi làm BCTC

Kinh nghiệm làm kế toán thuế cho người mới đi làm

Cách viết hóa đơn, kê khai thuế GTGT đối với chiết khấu thương mại

Mua hàng không có hóa đơn