3TSoft - Một số website hữu ích giúp kế toán tra cứu thông tin

07/12/2020 |  Lượt xem: 6969
  
 
 STT  Thông tin tra cứu  Đường link tra cứu
 1 Trang web của Tổng cục Thuế http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
 2 Trang tra cứu thông tin người nộp thuế
 3 Trang tra cứu thông tin về hóa đơn http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html
 4 Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn
 5 Nộp thuế điện tử https://nopthue.gdt.gov.vn
 6 Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
 7 Tra cứu mã số thuế TNCN http://canhan.gdt.gov.vn
 8 Doanh nghiệp: gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc
 9 Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc http://thuedientu.gdt.gov.vn
 10 Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN)  
 11 Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan http://pus1.customs.gov.vn/.../TraCuuNopThueToKhaiHQ.aspx
 12 Tra cứu thông tin nợ thuế https://www.customs.gov.vn
 13 Tra cứu CSDL Danh mục - Biểu thuế - Phân loại - HS https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
 14 Quyết định cưỡng chế hóa đơn http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1
 15 Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt
 16 Tra cứu mã số BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
 17 Tra cứu cơ quan bảo hiểm https://baohiemxahoi.gov.vn/…/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
 18 Tra cứu quá trình tham gia https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
 19 Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx
 20 Tra cứu biểu thuế XNK https://www.customs.gov.vn