3TSoft_Hướng dẫn nhập liệu phiếu nhập nội bộ

27/04/2021 |  Lượt xem: 3775

HƯỚNG DẪN LẬP PHIẾU NHẬP NỘI BỘ

Tất cả các chứng từ nhập hàng hóa về kho trong nội bộ công ty mà không liên quan đến quá trình sản xuất hay điều chuyển giữa các kho thì sẽ được nhập vào Phiếu nhập nội bộ trong phần mềm kế toán 3TSoft. Phiếu này được sử dụng trong một số trường hợp như: “Cuối kỳ kiểm kê phát hiện hàng thừa chờ xử lý, xuất dùng CCDC nhưng ko dùng hết được hoàn lại kho,…”

Tại phân hệ kế toán vật tư hàng hóa/ Chọn Phiếu nhập nội bộ/ F2 thêm mới:

../upload/bai_viet/3TSoft_PNNB.jpg

Thông tin

Diễn giải

Ngày lập phiếu

Là ngày ghi nhận chứng từ vào chương trình

Ngày chứng từ

Là ngày phát sinh thực tế của chứng từ

Số

Là số của chứng từ đang thực hiện

Tiền tệ

Là mã tiền tệ phát sinh của chứng từ

Tỷ giá

Là tỷ giá giữa đồng tiền phát sinh của chứng từ và đồng tiền hạch toán. Nếu đồng tiền phát sinh là ngoại tệ thì tỷ giá được lấy trong danh mục tiền tệ. Nếu tỷ giá được chương trình tự động đưa ra không đúng với tỷ giá thực tế thì người sử dụng có thể sửa cho đúng với thực tế phát sinh.

Bộ phận

Là mã của bộ phận liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Bộ phận được chọn trong danh mục bộ phận. Nếu không quản lý phát sinh theo bộ phận thì có thể để trống.

Hợp đồng

Là mã của hợp đồng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Hợp đồng được chọn trong danh mục hợp đồng. Nếu không quản lý phát sinh theo hợp đồng thì có thể để trống.

Đối tượng

Là mã của đối tượng liên quan trực tiếp tới phát sinh của chứng từ này. Đối tượng được chọn trong danh mục đối tượng. Nếu đối tượng được chọn có tên và địa chỉ đầy đủ thì chương trình sẽ ghi nhận tương ứng vào Ông bà và địa chỉ của chứng từ phát sinh.

Diễn giải (VN)

Là nội dung của chứng từ đang thực hiện

Mã nhập xuất

Là hình thức nhập hàng về kho. Và được sử dụng với mục đích ngăn trùng định khoản trong các nghiệp vụ phát sinh kép. Mã nhập xuất được chọn trong danh mục Dạng nhập xuất.

Mã vật tư

Là mã của vật tư hàng hóa nhập về kho. Vật tư được chọn trong Danh mục Vật tư hàng hóa. Các thông tin có liên quan đến vật tư hàng hóa này sẽ được chương trình ghi nhận tương ứng vào Tên vật tư, Đơn vị tính và Đơn giá.

Tên vật tư

Là phần tên của Mã vật tư đó. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư đã khai báo trước đó.

Đơn vị tính

Là đơn vị đo lường của vật tư hàng hóa đang nhập. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo. Đối với trường hợp mã vật tư được khai báo có nhiều đơn vị tính thì người dùng có thể lựa chọn lại cho đúng loại đơn vị tính của lần nhập hàng đang thực hiện.

Kho

Là mã của kho lưu trữ hàng hóa khi nhập về

Số lượng

Là số lượng của vật tư hàng hóa được chuyển về kho. Số lượng này được ghi nhận theo Đơn vị tính đã lựa chọn.

Đơn giá

Là giá trị cho 1 đơn vị vật tư hàng hóa nhập về kho theo đơn vị tính và loại tiền tệ đã chọn. Được chương trình tự động lấy ra từ danh mục vật tư hàng hóa đã khai báo. Nếu đơn giá đó chưa được khai báo hoặc không đúng với lần nhập đang thực hiện thì người sử dụng sẽ nhập lại cho đúng với thực tế phát sinh.Đơn giá này chưa bao gồm các loại thuế.

Thành tiền

Giá trị này được tính bằng Đơn giá nhân Số lượng. Nếu có chênh lệch với thành tiền phát sinh trên hóa đơn thì người sử dụng có thể nhập lại để đúng với phát sinh thực tế.

Tổng tiền

Là tổng giá trị thanh toán trên phiếu nhập mua đang thực hiện. Chương trình tự động tính toán và hiển thị để người sử dụng quản lý và theo dõi.