3TSoft - Mẫu in chứng từ vật tư hàng hóa.

24/05/2018 |  Lượt xem: 2138
Để hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong trường hợp nhầm lẫn khai báo chức năng "Theo dõi song song 2 cột số lượng" dẫn đến tình trạng khi in ấn chứng từ vật tư hàng hóa không thể hiện được thông tin số lượng vật tư hàng hóa, 3TSoft đã tiến hành chỉnh sửa các mẫu in phù hợp để khắc phục tình trạng này. Quý khách hàng có thể tải mẫu chứng từ phù hợp với yêu cầu và khai báo mẫu in như hướng dẫn khai báo mẫu in thông thường.
Xem chi tiết cách khai báo mẫu in: Tại đây.
 
 
STT Tên chứng từ vật tư 1 cột số lượng 2 cột số lượng - quy đổi
01 Hóa đơn bán hàng CTHDBH  CTHDBHZ
02 Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ công trình PNCT PNCTZ
03 Phiếu nhập lắp ráp PNLR PNLRZ 
04 Phiếu nhập kho PNMH PNMHZ 
05 Phiếu nhập nội bộ PNNB PNNBZ 
06 Phiếu nhập lại nguyên vật liệu từ phân xưởng PNSP PNSPZ 
07 Phiếu nhập hàng bán bị trả lại PNTL PNTLZ 
08 Phiếu nhập thành phẩm PNTP PNTPZ 
09  Phiếu nhập vật tư ngoài bảng PNVTNB PNVTNBZ 
10 Phiếu nhập xuất thẳng PNXT PNXTZ 
11 Phiếu xuất bán hàng PXBH PXBHZ 
12 Phiếu xuất nguyên vật liệu cho công trình PXCT PXCTZ 
13 Phiếu xuất điều chuyển PXDC PXDCZ 
14 Phiếu xuất lắp ráp PXLR PXLRZ 
15 Phiếu xuất nội bộ PXNB PXNBZ 
16 Phiếu xuất nguyên vật liệu cho phân xưởng PXSP PXSPZ 
17 Phiếu xuất vật tư ngoài bảng PXVTNB PXVTNBZ 
Live Help - Online