Hạch toán và hợp lý chứng từ hàng về trước, hóa đơn về sau

28/12/2015 |  Lượt xem: 6640

CÁCH HẠCH TOÁN VÀ HỢP LÝ CHỨNG TỪ

HÀNG VỀ TRƯỚC, HÓA ĐƠN VỀ SAU

Trong lĩnh vực thương mại thì việc hàng hóa về trước hóa đơn về sau không có gì xa lạ và thưởng xuyên xảy ra. Trong chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và giáo trình kế toán cũng đề cập đến các trường hợp hàng và hoá đơn cùng về, hàng về trước hoá đơn về sau, hàng về sau hoá đơn về trước, hàng bán thẳng không qua kho,…. Tuy nhiên, thanh tra thuế luôn đặt ra quyền nghi ngờ mua khống/bán khống, rửa tiền, hợp thức hoá chứng từ cho các giao dịch không thật. Phần mềm kế toán 3TSoft xin hướng dẫn cách hạch toán và hợp lý chứng từ hàng về trước, hóa đơn về sau.

v   Để chứng mình được việc là hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

-     Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…).

-    Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, hoàn thành cung ứng hàng mới xuất Hoá đơn GTGT). 

-    Với các lô hàng sau, bạn cần ghi rõ trong Hợp đồng về thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT)

v   Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau:

   Các bạn cần đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho. 

1.  Căn cứ vào phiếu nhập kho hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế

                   Nợ 152, 153, 156…                   Số lượng nhập x Giá tạm tính         

                         Có 111, 112, 331…             Số lượng nhập x Giá tạm tính

2.  Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn để hạch toán

ü   Nếu giá mua = Giá tạm tính

                    Nơ TK133                                Theo số tiền thuế trên hóa đơn.   

                          Có Tk 111, 112, 331           Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

ü   Nếu giá mua > Giá tạm tính  

-  Phản ánh thuế

                    Nợ TK133   

                           Có TK 111, 112, 331         Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

              -  Điều chỉnh tăng

                    Nợ TK 152, 156                        Số lượng x (Giá mua - Giá tạm tính)

                            Có TK 111, 112, 331        Số lượng mua x (Giá mua - Giá tạm tính) 

ü   Nếu giá mua < Giá tạm tính

-  Phản ánh thuế:

                    Nợ TK 133   

                            Có TK 111,112,331          Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất 

             -  Điều chỉnh giảm:

                     Nợ TK 111,112,331                  Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)   

                             Có TK 152, 156                Số lượng x (Giá tạm tính - Giá mua)

Xem thêm:

Kế toán xuất nhập khẩu

Hàng về trước, hóa đơn về sau

Bán hàng không qua kho

Kế toán vật tư, hàng hóa