Phần mềm kế toán 3TSoft: Kế toán xuất nhập khẩu

05/10/2015 |  Lượt xem: 9574

Để bắt đầu "Kế toán nhập khẩu" trên phần mềm kế toán 3TSoft, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Khai báo để phần mềm tự động tính chênh lệch tỷ giá

  1. Chọn Menu Hệ thống

  2. Chọn Phần I

  3. Tính chênh lệch theo tỷ giá: Chọn theo tỷ giá thực tế hoặc theo tỷ giá hạch toán

Bước 2: Khai báo các thông tin liên quan đến phiếu nhập khẩu

  1. Hệ thống

  2. Khai báo tham số chứng từ.

  3. Khai báo những chứng từ nào liên quan đến nhập khẩu (Phiếu nhập mua, Báo nợ, Phiếu chi). Nếu xuất khẩu thì bạn khai báo Hóa đơn bán hàng, Báo có.

      Chọn phiếu cần khai báo --> Ấn F3.

Chứng từ

Nội dung

Phiếu nhập kho

Thuế xuất nhập khẩu: Có

Thuế TTĐB (nếu có): Có

Báo nợ

Theo dõi nhiều loại tiền: Có

Phiếu chi

Theo dõi nhiều loại tiền: Có

Khai báo theo dõi nhiều loại tiền trong trường hợp theo dõi loại tiền có gốc ngoại tệ. Các chứng từ nhập có thể nhập đúng đồng tiền phát sinh của TK đó.

Bước 3: Hạch toán nhập mua hàng hóa

  1. Kế toán vật tư hàng hóa

  2. Phiếu nhập mua

  3. Khai báo các thông tin (như hình)

Chú ý: - Ô Tiền tệ: Chọn đồng tiền phát sinh (USD, EURO,..) và nhập tỷ giá

            - Phân bổ thuế nhập khẩu luôn là đồng tiền hạch toán (VND)

  4. Kiểm tra định khoản: Cạnh ô mã vật tư (ô trống), nhấn F4 để sửa lại định khoản

Trường hợp công ty chỉ kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu thì tạo thêm mã nhập xuất mới. Vào Danh mục --> Danh mục dang nhập xuất --> Ấn F2 để thêm mới mã nhập xuất.

VD: Tạo mã mua hàng công nợ nước ngoài

Mã nhập xuất

331NK

Tên dạng nhập xuất

Mua hàng công nợ nước ngoài

Danh sách chứng từ

Phiếu nhập kho, chi phí mua hàng… (PNCP, PNMH…)

Đinh khoản

C: Có định khoản sổ cái

Dạng nhập khẩu

C: Hàng nhập khẩu

Tạo chứng từ kế toán

K: Không tạo

Bước 4: Thanh toán tiền nhập khẩu bằng Báo Nợ

Trường hợp muốn xem chứng từ thanh toán cho phiếu nào thì ấn Shif + F2 để xem chọn hoặc xem chi tiết thanh toán theo hóa đơn.

Bước 5: Nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng Phiếu chi

Bước 6: Kiểm tra xem chênh lệch tỷ giá phần mềm hạch toán chưa và như thế nào, bạn kiểm tra trong Sổ nhật ký chung, Bảng cân đối số phát sinh…

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu