Kế toán tổng hợp và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

04/08/2015 |  Lượt xem: 9657
 
SOÁT XÉT SỐ LIỆU KẾ TOÁN TRƯỚC KHI LẬP BÁO CÁO
 
Phần mềm kế toán thông dụng nhất!
Công việc kế toán tổng hợp phải làm trước khi xác định kết quả - lập báo cáo tài chính Phần mềm kế toán 3TSoft
 
PHẦN HÀNH
 
NGHIỆP VỤ
 
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
 
KẾ TOÁN THUẾ
Kế toán tiền mặt, tiền gửi
 • Kiểm tra đối chiếu sổ quỹ tiền mặt
 • Kiểm tra chi tiết số dư tiền và nhật ký thu chi, hãy đảm bảo các phiếu thu, chi, báo nợ, nợ báo có đều đã được phê duyệt, phù hợp với quy chế tài chính nội bộ, được giải thích và hạch toán phù hợp với bản chất của chứng từ gốc.
 • Số dư tiền gửi và chi tiết trên sổ chi tiết ngân hàng cần đảm bảo khớp với chi tiết sao kê giao dịch ngân hàng.
 • Nếu làm kế toán thuế (đối phó), xin lưu ý đừng để tiền quỹ dư nhiều. Vì trường hợp làm đối phó, nhiều giao dịch không có thực, do đó thường dẫn tới âm hoặc dư quỹ quá nhiều.
 • Hãy xử lý vấn đề đó bằng các nghiệp vụ tạm ứng, công nợ, vay và cho vay.
 • Kiểm tra, đối chiếu sổ chi tiết ngân hàng
 • Kiểm đếm phiếu kế toán, so với chứng từ gốc
Kế toán mua hàng, bán hàng
 • Kiểm tra bảng kê phiếu nhập mua vật tư, hàng hóa (Nội địa và nhập khấu)
 • Check bảng kê phiếu nhập mua, hóa đơn bán hàng xem đã khớp với số lượng, đơn giá ghi trên hóa đơn mua, tờ khai hải quan nhập khẩu và hóa đơn bán hàng hay chưa (?). Kiểm tra bảng tổng hợp nhập xuất tồn, nếu nhầm mã vật tư hàng hóa có thể dẫn tới tình trạng âm kho và tính giá vốn không đúng.
 • Đối với mua hàng - nên hạch toán thông qua tài khoản 331 không phân biệt thanh toán ngay hay công nợ, đối với bán hàng luôn hạch toán qua 131 không phân biệt đã thanh toán hay chưa. Điều đó giúp cho việc lên báo cáo và đối chiếu công nợ được rõ ràng - chi tiết.
 • Ngoài việc kiểm tra đối chiếu số liệu như phần kế toán doanh nghiệp, hãy thử thực hiện tính giá vốn với ít nhất 3 cách khác nhau, nếu khi công ty đang hạch toán có lãi, kế toán nên chọn phương pháp tính giá vốn nào mà có tổng giá trị giá vốn (ghi nợ 632) lớn nhất.
 • Các chi phí mua hàng (bốc dỡ, vận tải, phí + thuế trực thu, bảo hiểm hàng hóa....) đã được tập hợp và phân bổ vào giá nhập kho, nếu không thể tập hợp và phân bổ vào giá nhập thì ghi nhận vào 154 đối với vật tư và 1562 đối với hàng hóa. Cuối kỳ kết chuyển theo tỷ lệ tương ứng từ 1562 sang 632.
 • Kiểm tra bảng kê hóa đơn bán hàng
 • Kiểm tra chi tiết thuế giá trị gia tăng
 • Kiểm tra nhập xuất tồn và tính giá vốn
Kế toánTSCĐ, CCDC, CPTT
 • Kiểm tra kết quả tính khấu hao, tính giá trị phân bổ CPTT
 • Cần hoàn thiện hồ sơ tài sản, thẻ tài sản, sổ tài sản, bảng khấu hao hoặc bảng phân bổ CCDC, CPTT.
 • Chú ý: Nếu có sự khác nhau giữa thời gian và giá trị khấu hao/phân bổ chi phí giữa nội bộ doanh nghiệp và chính sách thuế thì cần ghi nhận đầy đủ theo yêu cầu doanh nghiệp, khi lập quyết toán thuế thì ghi nhận các khoản chênh lệch không được trừ (tạm thời và vĩnh viễn).
 • Kiểm tra các phiếu kế toán tính giá trị khấu hao, phân bổ vào chi phí
Kế toán lương và các khoản trích theo lương
 • Đặc biệt chú ý quy chế lương và thu nhập
 • Nếu trả lương theo thời gian thì đối soát bảng chấm công, bảng lương, tính lương và các chỉ tiêu thu nhập, khấu trừ lương - thu nhập của người lao động.
 • Đảm bảo rằng các chỉ tiêu đếu được tính đúng theo quy chế lương. Lương và thu nhập do công ty chi trả cho người lao động làm ở bộ phận nào thì tính vào chi phí của bộ phận đó. Thuế TNCN chỉ ghi nhận và tính trên tiền lương thực tế đã trả.
 • Đối với kế toán thuế cần chú ý: Quy chế lương hoặc quy chế tài chính do giám đốc phê duyệt là căn cứ giải trình các khoản chi phí (thu nhập người lao động được hưởng).
 • Có thể trích trước tối đa 17% quỹ lương vào chi phí trong năm nhưng phải đảm bảo chi trả trong thời gian 6 tháng sau đó. Các khoản phúc lợi cho người lao động cũng được tính vào chi phí công ty nhưng không quá 1 tháng lương bình quân.
 • Các khoản bảo hiểm, thuế TNCN do công ty trả thay thì công ty được hạch toán vào chi phí tính thuế.
 • Kiểm tra bảng lương và tính thu nhập, bảo hiểm
 • Đối chiếu các chỉ tiêu trong bảng lương với quy chế lương, quy chế tài chính
 • Soát xét việc tính bảo hiểm, chứng từ nộp bảo hiểm
 • Soát xét việc tính thuế TNCN, tờ khai thuế TNCN và chứng từ nộp thuế TNCN
Đối chiếu tờ khai thuế với chứng từ, sổ kế toán
 • Đối chiếu sổ cái 133 với tờ khai thuế VAT
 • Check và đánh dấu (Note) từng hóa đơn đối với bảng kê khai thuế VAT (trên HTKK hoặc phần mềm kế toán 3TSoft). Kiểm tra số dư hiện thời trước khi lập báo cáo của tài khoản sổ cái 133 và 3331, đảm bảo rằng sau khi thực hiện kết chuyển VAT trên sổ kế toán, nếu số dư tồn tại ở bên nợ 1331 thì giá trị này bằng chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế (01/GTGT), nếu số dư tồn tại ở bên có tài khoản 3331 thì giá trị này bằng chỉ tiêu 40 trên tờ khai thuế.
 • Lời khuyên là hãy kê khai toàn bộ hóa đơn mua vào dù có phát sinh VAT ở đầu vào hay không và đồng thời kê khai toàn bộ hóa đơn bán ra kể cả hóa đơn hỏng hủy (ghi hỏng hủy ở cột ghi chú) để làm căn cứ đối chiếu với BC26 được dễ dàng.
 • Đối chiếu sổ cái 3331 với tờ khai thuế VAT
 • Kiểm tra các hóa đơn mua vào bán ra với bảng kê và kết quả kê khai thuế
 
Sau khi soát xét, kiểm tra số liệu, kế toán căn cứ các sổ cái tài khoản kế toán và bảng cân đối số phát sinh, lần lượt thực hiện các bút toán tổng hợp - kết chuyển - xác định kết quả kinh doanh.
 
 
 
HƯỚNG DẪN BÚT TOÁN KẾT CHUYỂN - KHÓA SỔ
 
Phần mềm kế toán miễn phí
Kế toán tổng hợp và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế Phần mềm kế toán 3TSoft
Nội dung Nghiệp vụ kế toán tổng hợp , kết chuyển Định khoản sổ cái Số liệu và cách làm Hướng dẫn
VAT Kết chuyển thuế VAT để tính VAT phải nộp Nợ TK 3331 | Có TK 1331 Số dư 1331 < 3331 Chỉ thực hiện 1 trong 2 bút toán. Nếu DN kê khai VAT theo tháng thì kết chuyển cuối tháng, kê khai theo quý thì kết chuyển cuối quý.
Kết chuyển thuế VAT để tính VAT còn được khấu trừ Nợ TK 3331 | Có TK 1331 Số dư 1331 > 3331
Giảm trừ doanh thu Kết chuyển các khoản chiết khấu thương mại Nợ TK 511 | Có TK 5211 Số dư 5211 521 là tài khoản ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu. Tách 521 thành 3 tiểu khoản cho dễ quản lý. Kết chuyển xong, xác định được doanh thu thuần. Kết chuyển xong bút toán này, 521 hết số dư (Kết dư).
Kết chuyển giảm giá hàng bán Nợ TK 511 | Có TK 5212 Số dư 5212
Kết chuyển hàng bán trả lại Nợ TK 511 | Có TK 5213 Số dư 5213
Doanh thu bán hàng, DV Kết chuyển doanh thu thuấn từ bán hàng và cung cấp dịch vụ Nợ TK 511 | Có TK 911 Số dư 511 sau khi kết chuyển giảm trừ doanh thu Chuyển số dư doanh thu thuần từ 511 sang 911 để tính lãi lỗ.
Doanh thu tài chính Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính Nợ TK 515 | Có TK 911 Số dư hiện thời 515 Chuyển số dư doanh thu tài chính sang 911 để xác định lãi lỗ
Thu nhập khác Kết chuyển các khoản thu nhập khác Nợ TK 711 | Có TK 911 Số dư hiện thời 711 Chuyển số dư các khoản thu nhập khác sang 911 để xác định lãi lỗ
Giá vốn hàng bán Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 911 | Có TK 632 Số dư hiện thời 632 Chuyển giá vốn sang 911 để tính lãi lỗ
Chi phí tài chính Kết chuyển chi phí tài chính Nợ TK 911 | Có TK 635 Số dư hiện thời 635 Chuyển chi phí tài chính sang 911 để tính lãi lỗ
Chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 911 | Có TK 641 Số dư hiện thời 641 Nếu áp dụng QĐ48 thì lấy số liệu ở 6421
Chi phí quản lý DN Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 911 | Có TK 642 Số dư hiện thời 642 Nếu áp dụng QĐ48 thì lấy số liệu ở 6422
Chi phí khác Kết chuyển chi phí khác Nợ TK 911 | Có TK 811 Số dư hiện thời 811 Chuyển chi phí khác sang 911 để tính lãi lỗ
Tính thuế TNDN Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) Nợ TK 821 | Có TK 3334 Thuế TNDN phải nộp trong năm trên tờ khai TNDN Thực hiện trên HTKK, điều chỉnh doanh thu, chi phí theo luật thuế TNDN, bù trừ chuyển lỗ và ưu đãi thuế TNDN
Chi phí thuế TNDN Kết chuyển chi phí thuế TNDN Nợ TK 911 | Có TK 821 Số dư hiện thời 821 Kết chuyển chi phí thuế TNDN để xác định kết quả lãi lỗ
Lãi / Lỗ Kết chuyển lãi Nợ TK 911 | Có TK 421 Nếu Có 911 > Nợ 911 Thực hiện 1 trong 2 bút toán. Nếu lãi làm tăng vốn - Có 421 | Nếu lỗ làm giảm vốn - Nợ 421
Kết chuyển lỗ Nợ TK 421 | Có TK 911 Nếu Nợ 911 > Có 911
 
 
Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người dùng tra cứu và soát xét dữ liệu kế toán trước khi làm kế toán tổng hợp một cách dễ dàng thông qua các báo cáo, bảng biểu số liệu được lập theo nhiều góc nhìn quản trị khác nhau. Cùng với tính năng Drill-Down (Truy vấn thông tin từ tổng hợp đến chi tiết, từ báo cáo tới nghiệp vụ và phiếu kế toán), kế toán viên không mất nhiều thời gian và công sức để hoàn tất số liệu chi tiết trước khi làm tổng hợp. Tiếp theo, toàn bộ nghiệp vụ kế toán tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính với phần mềm kế toán 3TSoft sẽ được thực hiện với chỉ 1 thao tác "Chọn toàn bộ danh mục bút toán kết chuyển và nhấn F10".
 
Phần mềm kế toán miễn phí 3TSoft cho phép download, cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí. Bộ cài đặt gọn nhẹ, giao diện thân thiện và rất dễ sử dụng. Giá bản quyền doanh nghiệp + dịch vụ hỗ trợ chỉ 2.000.000 VND. 3TSoft thực sự là phần mềm tiện dụng, tích hợp và có giá rẻ nhất hiện nay.
 
Phần mềm kế toán, phan mem ke toan mien phi, bút toán khóa sổ, 3TSoft