Phần mềm kế toán 3TSoft: Tự động tạo mã sản phẩm

30/06/2015 |  Lượt xem: 6408
Trong thực tế, khi tiến hành sản xuất một sản phẩm có thể tạo ra nhiều thành phẩm với cùng chi phí giá thành. Ví dụ: Khi sản xuất gạch đỏ (gạch xây nhà), người sử dụng chỉ tiến hành sản xuất một loại, nhưng khi hoàn thành thì có thể thu được nhiều loại như: Gạch đỏ loại A, Gạch đỏ loại B, Gạch đỏ loại C. Chính vì vậy, trong Phần mềm kế toán 3TSoft, Danh mục sản phẩm và Danh mục thành phẩm được tổ chức riêng biệt.
 
Danh mục sản phẩm dùng để ghi nhận chi phí phát sinh, Danh mục thành phẩm (được tổ chức cùng với danh mục vật tư - hàng hóa) sẽ ghi nhận số lượng thành phẩm hoàn thành, do đó, cần có sự liên kết giữa Danh mục sản phẩm và Danh mục thành phẩm để khi phân bổ chi phí - tính giá thành. Để tránh sự lặp lại đó, Phần mềm kế toán 3TSoft có chức năng tạo mã sản phẩm khi tạo mã vật tư - hàng hóa (mã thành phẩm).
 
Khi thêm mã vật tư - hàng hóa, nếu mã đó là mã thành phẩm thì người sử dụng cần chọn Loại vật tư là 1 (Thành phẩm), tại ô mã sản phẩm, người sử dụng cần xác định mã sản phẩm là gì (thông thường sẽ giống với mã thành phẩm) và bấm Ctrl+T thì Phần mềm kế toán 3TSoft sẽ tự động tạo sản phẩm trong danh mục sản phẩm.
 
 
Xem thêm: