Phần mềm kế toán 3TSoft: Sửa giá bán khi viết phiếu nhập mua

07/07/2015 |  Lượt xem: 5445
Đối với một doanh nghiệp, việc cập nhật giá bán kịp thời với sự biến động của thị trường là rất cần thiết, nhưng đôi khi có sự sơ xuất mà không điều chỉnh kịp thời. Chính vì lý do đó mà Phần mềm kế toán 3TSoft đã thiết lập chức năng cho phép điều chỉnh giá bán khi có sự thay đổi giá khi nhập hàng. Cụ thể, người sử dụng muốn thực hiện chức năng này, cần khai báo như sau:
  • Chọn menu Hệ thống
  • Chọn menu Khai báo tham số hệ thống
  • Chọn Phần II
  • Tick Cho phép thay đổi giá bán khi viết phiếu nhập

 
Xem video hướng dẫn