3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 22/05/2014

04/07/2014 |  Lượt xem: 4766

Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:

  1. Cho phép in khi tại màn hình nhập mới, sửa chứng từ.
  2. Cho phép F3 vào danh sách chứng từ hoặc vào 1 chứng từ cụ thể. (Thêm tham số hệ thống). Nếu chọn vào danh sách thì không cho in trong sửa chứng từ.
  3. Tại phân bổ định mức cho phép xem chi tiết phân bổ theo định mức trước khi phân bổ
  4. Thêm báo cáo tổng hợp chi phí theo định mức (định mức x số lượng hoàn thành)
  5. Cho phép in hóa đơn mẫu để làm thông báo phát hành.
  6. Sửa lỗi tìm kiếm khi có cột chứa kết quả tìm kiếm.
  7. Sửa lỗi báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo công trình
  8. Và một số nội dung nhỏ khác.

Download bản cập nhật tại Công ty Cổ phần EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.