3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 22/05/2013

04/07/2014 |  Lượt xem: 7161
 Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
 • Sửa lỗi cập nhật tài sản cố định, công cụ dụng cụ từ excel phải lưu lại thì mới tính được khấu hao.
 • Sửa lỗi chức năng tổng cộng tại báo cáo khi không có dữ liệu.
 • Khi bấm chuột phải tại tiêu đề cột thì không được sắp xếp cột đó.
 • Bấm đúp tại tiêu đề cột thì không được sửa chứng từ.
 • Hiển thị đơn vị tính tại sổ chi tiết vật tư - hàng hóa.
 • Sửa lỗi phiếu thu ở liên 2, phần (Ký, họ tên) của người lập bị sai.
 • Cho thêm trạng thái trở lại ban đầu sau khi đã sắp xếp. Tức là bấm chuột trái tại tiêu đề cột lần 1 sắp xếp tăng dần, lần 2 sắp xếp giảm dần, lần 3 trở lại trạng thái chưa sắp xếp.
 • Bổ sung chức năng cho phép tự thiết kế lại màn hình danh mục và báo cáo. Bấm chuột phải tại thanh tiêu đề (Hình dưới):
Phần mềm kế toán 3TSoft
Save: Lưu cấu trúc màn hình, độ rộng các cột
Hide: Ẩn cột hiện tại
UnHide: Hiển thị tất cả các cột ẩn
Reset to default: Trở về trạng thái chưa điều chỉnh
 
Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động khi lưới đã có dữ liệu.
 • Cho phép in khi tại màn hình nhập mới, sửa chứng từ.
 • Cho phép F3 vào danh sách chứng từ hoặc vào 1 chứng từ cụ thể. (Thêm tham số hệ thống). Nếu chọn vào danh sách thì không cho in trong sửa chứng từ.
 • Tại phân bổ định mức cho phép xem chi tiết phân bổ theo định mức trước khi phân bổ
 • Thêm báo cáo tổng hợp chi phí theo định mức (định mức x số lượng hoàn thành)
 • Cho phép in hóa đơn mẫu để làm thông báo phát hành.
 • Sửa lỗi tìm kiếm khi có cột chứa kết quả tìm kiếm.
 • Sửa lỗi báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo công trình
 • Và một số nội dung nhỏ khác.
Download bản cập nhật tại ..
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

Chúc các bạn thành công!