3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 18/07/2013

04/07/2014 |  Lượt xem: 6013
 Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm: 
 1. Thêm phiếu xuất lắp ráp và phiếu tách vật tư và được đặt trong phần Kế toán sản phẩm, giá thành
 2. Hiển thị màu đỏ đối với những hóa đơn hủy trên bảng kê VAT đầu vào, đầu ra
 3. Sổ chi tiết bán hàng cột tài khoản phải là tài khoản đối ứng với tài khoản doanh thu, không phải là tài khoản giá vốn. Phải lập như sổ chi tiết vật tư hàng hóa.
 4. Sổ chi tiết vật tư hàng hóa, cho thêm lựa chọn có lấy phiếu xuất điều chuyển hay không, nếu chọn kho thì nội dung này không thực hiện.
 5. Thêm báo cáo theo dõi tiến độ giải ngân
 6. Thêm báo cáo “Sổ chi tiết tài khoản (lên nhiều tài khoản)”, đánh dấu các tài khoản cần lập rồi bấm F3
 7. Thêm báo cáo “Tổng hợp nhập – xuất – tồn (2 đơn vị tính)” tại phần Quản lý kho
 8. Cho phép in tên tài khoản tại chứng từ kế toán ngoài bảng.
 9. Sửa lỗi bảng cân đối số phát sinh có dòng không có phát sinh
 10. Sửa chức năng chuyển đổi tài sản theo Thông tư 45/2013/BTC với những tài sản có nguyên giá chia số lượng nhỏ hơn 30 triệu.
 11. Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.
 12. Download bản cập nhật tại ..
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

Chúc các bạn thành công!