3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 18/02/2011

07/08/2014 |  Lượt xem: 5438
Các nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
 1. Thêm chức năng “Khai báo tham số người sử dụng”. Thực chất là tách một số tham số theo người sử dụng đang đặt cùng với phần “Khai báo tham số hệ thống”, để tiện cho việc khai báo đối với từng người sử dụng.
 2. Thêm tham số chứng từ “Cho phép hoặc không cho phép lập chứng từ trùng số”
 3. Thêm tham số hệ thống “Cho phép hoặc không cho phép bỏ trống mã kho tại hóa đơn bán hàng”
 4. Thêm báo cáo “Phân tích kết quả kinh doanh theo hợp đồng”. Báo cáo này sẽ có các cột như: Doanh thu (xác định trên tài khoản 511), Chi phí trực tiếp (xác định trên tài khoản 632), Chi phí bán hàng (xác định trên tài khoản 641 và phân bổ theo doanh thu hoặc chi phí trực tiếp), Chi phí quản lý (xác định trên tài khoản 642 và phân bổ theo doanh thu hoặc chi phí trực tiếp), Lãi gộp (Lãi gộp = Doanh thu - Chi phí trực tiếp - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý)
 5. Thêm báo cáo “Phân tích kết quả kinh doanh theo bộ phận”. Báo cáo này sẽ có các cột như: Doanh thu (xác định trên tài khoản 511), Chi phí trực tiếp (xác định trên tài khoản 632), Chi phí bán hàng (xác định trên tài khoản 641 và phân bổ theo doanh thu hoặc chi phí trực tiếp), Chi phí quản lý (xác định trên tài khoản 642 và phân bổ theo doanh thu hoặc chi phí trực tiếp), Lãi gộp (Lãi gộp = Doanh thu - Chi phí trực tiếp - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý)
 6. Thêm báo cáo “Kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian”. Báo cáo này cho phép lập theo nhiều kỳ, người sử dụng có thể lựa chọn số tháng cho một kỳ, và có thể lựa chọn số kỳ để lập báo cáo. Mục đích để so sách kết quả giữa các kỳ với nhau.
 7. Thêm báo cáo “Báo cáo bán hàng theo thời gian”. Báo cáo này cho phép lập theo nhiều kỳ, người sử dụng có thể lựa chọn số tháng cho một kỳ, và có thể lựa chọn số kỳ để lập báo cáo. Mục đích để so sách kết quả giữa các kỳ với nhau. Tại mỗi kỳ sẽ có các cột: Số lượng bán, Doanh số bán, Giá vốn, Lãi gộp
 8. Thêm báo cáo “Bảng tính giá thành sản phẩm theo thời gian”. Báo cáo này cho phép lập theo nhiều kỳ, kỳ ở đây được tính theo kỳ phân bổ giá thành, và có thể lựa chọn số kỳ để lập báo cáo. Mục đích để so sách kết quả giữa các kỳ với nhau. Tại mỗi kỳ sẽ có các cột: Số lượng nhập kho, Giá thành đơn vị, Tổng giá thành.
 9. Cho tham số bán buôn, bán lẻ. Cho 2 giá trong danh mục vật tư
 10. Cho phép sửa chứng từ từ dòng chi tiết, không nhất thiết phải là dòng tổng trong các bảng kê hóa đơn, bảng kê phiếu nhập, …
 11. Đối chiếu công nợ thêm số điện thoại và hạn thanh toán
 12. Thêm tham số mã kho mặc định theo người dùng
 13. Thêm báo cáo “Sổ chi tiết tài khoản ngoài bảng”
 14. Thêm báo cáo “Sổ chi tiết vât tư, hàng hòa ngoài bảng”
 15. Thêm báo cáo “Tổng hợp nhập - xuất - tồn vật tư ngoài bảng”
 16. Hiện các thông tin về người sử dụng, cơ sở dữ liệu trên cửa sổ màn hình chính
 17. Với các báo cáo có nội tệ và ngoại tệ độc lập thì thêm lựa chọn “Nội tệ và Ngoại tệ”
 18. Lưu tên người đăng nhập cuối cùng dùng cho lần đăng nhập tiếp theo
 19. Và một số chi tiết nhỏ khác
Download bản cập nhật tại https://ezsoft.vn
 
Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.
 
Chúc các bạn thành công!