3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 10/06/2012

03/11/2014 |  Lượt xem: 5756
  Nội dung cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:
 1. Cho phép 3 dòng thông tin doanh nghiệp (hình dưới (1)). Nếu bạn muốn thông tin doanh nghiệp là 3 dòng thì sau khi bạn đăng ký bản quyền tại website .., bạn cần gửi lại thông tin bạn đã đăng ký mà website đã gửi cho bạn và ghi rõ thông tin từng dòng.
 2. Cho phép thay đổi chức danh người ký (hình dưới (2)).
 3. Sửa lỗi "Sổ tổng hợp công nợ theo công trình": Khi chọn công nợ theo đối tượng vẫn lên tất các đối tượng.
 4. Thêm phần thành tiền trong chứng từ mua hàng, bán hàng có cả phần thuế: NumToWordVN0, NumToWordEN0 dùng để in phiếu kế toán.
 5. Sửa "Sổ cái tài khoản", số dư đầu chưa triệt tiêu nợ, có.
 6. Cho phép chèn dòng tại phiếu kế toán: Bấm Insert.
 7. Thay đổi cách thức lập báo cáo động cột. Ví dụ: Báo cáo tồn kho theo kho, Chi tiết giá thành, ....
 8. Nếu bỏ trống mã vật tư trong sổ chi tiết vật liệu thì lên cả kho, điều này giúp cho việc kiểm tra giá chi tiết được thuận lợi.
 9. Cho thêm phát sinh ngoài bảng vào bảng cân đối phát sinh.
 10. Thêm cột lũy kế vào bảng cân đối số phát sinh.
 11. Cho phép phân bổ chi phí mua cho nhiều kho.
 12. Tại phiếu kế toán (phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán khác, ...), khi hạch toán một nợ nhiều có hoặc nhiều nợ một có, nếu sửa bên nhiều, cho phép bấm Ctrl+S để tính lại bên một.
 13. Chia chứng từ ngoài bảng thành chứng từ kế toán ngoài bảng và chứng từ vật tư ngoài bảng.
 14. Hỏi có lưu không khi bấm Escape tại sửa sổ sửa dữ liệu.
 15. Thay đổi cách lấy diễn giải tại các sổ chi tiết. Cách lấy như sau: Nếu hạch toán một - nhiều thì lấy diễn giải bên nhiều, nếu hạch toán một - một thì ưu tiên lấy bên nợ.
 16. Bổ sung 2 báo cáo "Tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn" theo 2 đơn vị tính (đơn vị và đơn vị quy đổi).
 17. Bổ sung chức năng in liên tục các sổ: Sổ cái, sổ chi tiết công nợ phải thu, sổ chi tiết công nợ phải trả, sổ chi tiết tạm ứng, đối chiếu công nợ.
 18. Sửa lỗi đã khóa dữ liệu thì vẫn tính được giá vốn.
 19. Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.
Hình 1:


Hình 2:

 

Download bản cập nhật tại Công ty Cổ phần EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.

Chúc các bạn thành công!