3TSoft - Phần mềm kế toán 3TSoft cập nhật ngày 08/03/2014

04/07/2014 |  Lượt xem: 5864

Nội dụng cập nhật Phần mềm kế toán 3TSoft gồm:

  1. Nâng cấp theo HTKK 3.2.1
  2. Cột Thuyết minh tại chỉ tiêu 01 trong BCKQHĐKD (48) đổi thành IV.08. Trước là VI.08.
  3. Cột Thuyết minh tại chỉ tiêu 70 trong LCTT (48) đổi thành V.11. Trước là VII.34.
  4. Khi bấm F4, nhập nội dung tìm kiếm, nếu không thấy sẽ thông báo. Hình 1.
  5. Khi gắn dữ liệu, người sử dụng chỉ cần xác định Tệp dữ liệu, chương trình tự xác định Tên cơ sở dữ liệu và Tệp lịch sử. Sau khi chương trình tự xác định, nếu người sử dụng thấy cần thiết thì thay đổi cho phù hợp. Hình 2.
  6. Và một số chỉnh sửa nhỏ khác.


Hình 1:


Hình 2:


Download bản cập nhật tại ..


Lưu ý: Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.