3TSoft: Hướng dẫn phân quyền người sử dụng

24/06/2015 |  Lượt xem: 9299

HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN NGƯỜI SỬ DỤNG

Đối với bất kỳ hệ thống quản lý nào thì sự rành mạch chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân khi tác động vào hệ thống là rất quan trọng. Điều này giúp cho tác động của người này không ảnh hưởng tới người khác (dù vô tình hay cố ý). Phần mềm kế toán 3TSoft cũng dựa vào quan điểm đó mà xây dựng chức năng quản lý người sử dụng, từng menu, từng danh mục, từng chứng từ, từng báo cáo đều được phân quyền một cách đầy đủ.
Trong 3TSoft sẽ khai báo thêm account đăng nhập và phân quyền như sau:

1. Chọn Hệ thống => 7. Quản lý người sử dụng => Ấn F2 thêm mới account

2. Chọn Account cần phần quyền => Chọn ô Phân quyền người sử dụng trên thanh công cụ. Tích chọn chức năng nào là Cấm chức năng đó.

Phần mềm kế toán 3TSoft quản lý được các quyền sau:

STT Nội dung Các quyền Ghi chú
1 Truy cập menu Truy cập  
2 Cập nhật danh mục Thêm  
Sửa  
Xóa  
Gộp mã Cho phép gộp phát sinh của 2 mã vào một mã
3 Cập nhật chứng từ Thêm  
Sửa  
Xóa  
Xem  
Cập nhật sổ cái  
Khóa chứng từ  
Xem giá trị Chỉ áp dụng đối với các chứng từ vật tư
Sửa giá trị
4 Xem báo cáo Xem  
5 Đơn vị cơ sở Truy cập  
 
 
Ngoài chức năng Phân quyền người sử dụng, Phần mềm kế toán 3TSoft còn cho phép Phân quyền theo nhóm người sử dụng, tức là người quản trị sẽ tổ chức thành những nhóm người dùng có quyền sử dụng như sau, và khi đó thì không cần phân quyền theo từng người mà sẽ phân quyền cho cả nhóm người sử dụng.
 
 
Xem thêm: