3TSoft: Hướng dẫn phân quyền nhóm người sử dụng

26/06/2015 |  Lượt xem: 7848
Đối với bất kỳ hệ thống quản lý nào thì sự rành mạch chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân khi tác động vào hệ thống là rất quan trọng. Điều này giúp cho tác động của người này không ảnh hưởng tới người khác (dù vô tình hay cố ý). Phần mềm kế toán 3TSoft cũng dựa vào quan điểm đó mà xây dựng chức năng quản lý người sử dụng, từng menu, từng danh mục, từng chứng từ, từng báo cáo đều được phân quyền một cách đầy đủ.
 
Tuy nhiên, nếu là một hệ thống có nhiều người sử dụng và được tổ chức theo từng phòng ban chức năng độc lập thì người quản trị hệ thống chỉ phân quyền chung cho từng phòng ban, việc phân quyền cho từng cá nhân là do người phụ trách phòng ban đó quy định.
 
Phần mềm kế toán 3TSoft cho phép người quản trị tổ chức ra các phòng ban chuyên môn và phân quyền cho từng phòng ban cụ thể. Bất kỳ người sử dụng nào thuộc cũng phải thuộc một phòng ban và chỉ được phép sử dụng các chức năng trong phạm vi của phòng ban đó, người phụ trách phòng ban có thể phân công (hạn chế) tiếp chức năng cụ thể của từng cá nhân trong phòng mà mình phụ trách. Khi đó, người phụ trách sẽ thực hiện chức năng Phân quyền người sử dụng cho cá nhân.
 
 
Xem thêm: