Phần mềm kế toán 3TSoft: Định nghĩa tham số tìm kiếm

15/09/2015 |  Lượt xem: 5852

Khi thay đổi từ kế toán làm thủ công sang phần mềm kế toán, việc thay đổi lớn nhất theo tôi đó là quản lý các phát sinh theo mã. Việc này sẽ trở lên dễ dàng hơn với phần mềm kế toán 3TSoft vì nó cho phép bạn tìm kiếm tất cả các danh mục trong chương trình theo tất cả thông tin mà người sử dụng nhập liệu vào. Nếu bạn muốn khai báo việc tìm kiếm theo thông tin nào? Hiển thị thông tin nào? Bạn khai báo như sau:

Bước 1: Menu Hệ thống  --> Chọn Định nghĩa tham số tìm kiếm --> Chọn danh mục cần tìm kiếm.

Bước 2. Thay đổi tham số tìm kiếm.

Thông tin

Diễn giải

Thể hiện

Là danh sách các trường sẽ thể hiện trong kết quả tìm kiếm

Sắp xếp

Là mã các trường sắp xếp mặc định khi tìm kiếm

Tìm kiếm trong

Là danh sách các trường mà chương trình sẽ tìm kiếm theo từ khóa của người sử dụng yêu cầu.

Tìm theo từng từ

Là chương trình sẽ tìm theo từng từ trong trường tìm kiếm.

Tìm từ trái qua phải

Là chương trình sẽ tìm từ trái qua phải theo trường đã chọn.

Số dòng tìm kiếm lớn nhất

Là số dòng hiển thị tối đa trong quá trình tìm kiếm

Ví dụ:Tôi muốn tìm kiếm theo tên đối tượng khi nhập Phiếu nhập. Tôi sẽ khai báo như sau:

Vào Hệ thống --> Định nghĩa tham số theo hệ thống --> Danh mục đối tượng -->Tìm kiếm trong: Tên đối tượng và Tìm kiếm theo từng từ.

Vào Kế toán vật tư, hàng hóa --> Phiếu nhập mua --> Tại ô đối tượng: Gõ từng từ muốn tìm kiếm, phần mềm sẽ hiện ra tất tên đối tượng có chứa từ đang tìm kiếm.

Xem video hướng dẫn tại:

Xem thêm:
         Tra cứu
         Video nghiệp vụ mẫu