Phần mềm kế toán 3TSoft: Cách tạo tiểu khoản

25/05/2015 |  Lượt xem: 11244
Các bước thực hiện chi tiểu khoản như sau:
Đầu tiên vào Danh mục tải khoản,
  • Bước 01: Đặt chuột vào TK mẹ muốn chia thêm tiểu khoản còn nhấn F3 - Sửa tài khoản. Sửa mã TK mẹ thành mã TK muốn tạo.
  • Bước 02: Nhấn F2 - Thêm mới tài khoản. Thêm mới lại chính mã tài khoản mẹ ban đầu.
  • Bước 03: Đặt chuột vào TK con đã có ở bước 1 nhấn F3 - Sửa tài khoản. Sửa tham số "Tài khoản mẹ" là TK mẹ vừa thêm mới tại bước 2.
  • Bước 04: Nhấn F2 - Thêm mới tài khoản. Thêm mới các tiểu khoản con còn lại.
Ví dụ: Trong Phần mềm kế toán 3TSoft đã có tài khoản 1121, tôi muốn thêm tiểu khoản 11211 - Ngân hàng ACB và 11212 - Ngân hàng Vietcombank. Tôi làm như sau:
  • Đến TK 1121 nhấn F3 - Sửa tài khoản. Sửa mã 1121 thành 11211, đổi tên thành Ngân hàng ACB. Nhấn "Chấp nhận" để lưu thông tin vừa sửa.
  • Nhấn F2 - Thêm mới tài khoản. Thêm mới lại mã tài khoản 1121 - Tiền mặt gửi ngân hàng. Tham số "Tài khoản mẹ" để 112. Nhấn "Chấp nhận" để lưu thông tin thêm mới.
  • Đến TK 1121 nhấn F3 - Sửa tài khoản. Sửa tham số "Tài khoản mẹ" thành 1121. Nhấn "Chấp nhận" để lưu thông tin chính sửa.
  • Nhấn F2 - Thêm mới tài khoản. Thêm mới tài khoản 11212 - Ngân hàng Vietcombank có "Tài khoản mẹ" là 1121.
 
 
Xem thêm: