3TSoft: Chức năng Kiểm tra dữ liệu

16/06/2015 |  Lượt xem: 8278
Trong quá trình nhập liệu trên phần mềm không thể tránh khỏi những sai xót. 3TSoft cung cấp chức năng "Kiểm tra dữ liệu" để kiểm tra nhanh 1 số sai xót trên phần mềm.
Để thực hiện người sử dụng vào phần "Hệ thống", chọn chức năng "Kiểm tra dữ liệu"
 
Tại cửa sổ chức năng này người dùng điền thời gian muốn kiểm tra, điều kiện kiểm tra tương ứng và ấn "Ctrl+Enter" hoặc biểu tượng "Lập báo cáo" để thực hiện
 
  
Cụ thể:
 
STT Nội dung Ghi chú
1 Thiếu đối tượng Đã thay đổi tính chất của tài khoản từ KHÔNG theo dõi công nợ sang theo dõi công nợ, dẫn đến các phát sinh cũ sẽ bị ghi nhận là thiếu đối tượng.
2 Thừa đối tượng Đã thay đổi tính chất của tài khoản từ  theo dõi công nợ sang KHÔNG theo dõi công nợ, dẫn đến các phát sinh cũ sẽ bị ghi nhận là thừa đối tượng.
3 Thiếu khoản mục Tương ứng như thiếu đối tượng
4 Thừa khoản mục Tương ứng như thừa đối tượng
5 Thiếu sản phẩm Tương ứng như thiếu đối tượng
6 Thừa sản phẩm Tương ứng như thừa đối tượng
7 Thiếu bộ phận Tương ứng như thiếu đối tượng
8 Thừa bộ phận Tương ứng như thừa đối tượng
9 Thiếu hợp đồng Tương ứng như thiếu đối tượng
10 Thừa hợp đồng Tương ứng như thừa đối tượng
11 Quy đổi sai hệ số vật tư, hàng hóa
Đã có sự thay đổi hệ số quy đổi các đơn vị tính của vật tư, hàng hóa. Do đó, những phát sinh trước đó có thể bị sai lệch.
Ví dụ:
- Khai báo ban đầu mã vật tư là HH001, đơn vị tính là chai, đơn vị quy đổi là thùng, hệ số là 10 (1 thùng - 10 chai). 
- Sau đó đã nhập 1 phiếu nhập kho: Đơn vị tính chai, số lượng là 10.
- Sau khi nhập phiếu nhập kho xong thay đổi hệ số trong danh mục vật tư hàng hóa là 15. Dẫn đến số lượng quy đổi sang đơn vị hộp của phiếu nhập kho trước đó không khớp với hệ số hiện tại trong danh mục vật tư.
12 Chưa hoàn thành kê khai hóa đơn GTGT (Chưa khai báo VAT, sai báo sai)
13 Xuất kho khi không đủ số lượng (xuất âm kho)
 
Xem video hướng dẫn tại:
 
 
Xem thêm: