Tính thuế GTGT và thuế TNCN cá nhân kinh doanh

18/04/2016 |  Lượt xem: 1645

TÍNH THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNCN CÁ NHÂN KINH DOANH

Ngày 21/08/2015, Công văn số 55058/CT-HTr của Cục thuế Hà Nội ban hành thuế đối với cá nhân kinh doanh có nội dung như sau:

“Ngày 15/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92 năm 2015 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Ngày 24/7/2015, Tổng cục Thuế có công văn số 3010/TCT-TNCN về việc tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán”.

Phần mềm kế toán 3TSoft xin chia sẻ căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN kinh doanh mới nhất như sau:

a. CNKD nộp thuế theo phương pháp khoán (nộp thuế khoán) là CNKD có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ CNKD nộp thuế theo từng lần phát sinh, cá nhân cho thuê tài sản (CTTS) và cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

b. Các loại thuế khoán: Thuế Môn bài; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế tài nguyên; Thuế bảo vệ môi trường Phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (nếu có).

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ (%) thuế TNCN

ü    Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt SXKD hàng hoá, dịch vụ. Trường hợp CNKD nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan Thuế thì ngoài số thuế khoán, CNKD phải nộp thêm thuế tương ứng với doanh thu trên hoá đơn.

ü    Tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN tính trên doanh thu

-    Phân phối, cung cấp hàng hoá: Tỷ lệ % thuế GTGT là 1%, tỷ lệ % thuế TNCN là 0,5%.

-    Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ % thuế GTGT là 5%, tỷ lệ % thuế TNCN là 2%.

-    Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: Tỷ lệ % thuế GTGT là 3%, tỷ lệ % thuế TNCN là 1,5%.

-     Hoạt động kinh doanh khác: Tỷ lệ % thuế GTGT là 2%, tỷ lệ % thuế TNCN là 1%.

 

Xem thêm:

Lập bảng cân đối kế toán theo TT200

Lập báo cáo kết quả kinh doanh TT200

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ - PP trực tiếp

Kinh nghiệm làm kế toán thuế cho người mới đi làm