3TSoft - Khai báo nhiều mức thuế suất trên phiếu nhập

27/07/2015 |  Lượt xem: 3457

Ví  dụ: Tôi có 1 Hoá đơn GTGT trong đó:

Tên hàng hoá

Số lượng

Đơn giá (VND)

Thành tiền (VND)

Thuế suất thuế GTGT (%)

Tiền thuế GTGT (VND)

A

1

1.000.000

1.000.000

5

50.000

B

1

2.000.000

2.000.000

10

200.000

Vậy trên Phần mềm kế toán 3Tsoft bạn khai báo như sau:

Bước 1: Vào khai báo theo dõi chi tiết thuế GTGT theo phát sinh từng dòng trong hoá đơn bằng cách truy cập phần:

             Hệ thống --> Khai báo tham số chứng từ --> Thuế GTGT --> Chọn chi tiết.

Bước 2: Trên từng dòng của phiếu nhập mua  đã có sẵn ô thuế suất thuế GTGT các bạn chỉ cần điền vào. Sau khi hoàn thành đầy đủ thông tin các bạn lưu lại.

Bước 3: Khai báo thuế GTGT:

  • Các bạn nhấn thêm mới lần 1: Khai báo giá trị tính thuế và thuế suất cho hàng hoá A.  Nếu phần mềm hỏi giá trị thuế suất và thuế GTGT có chênh lệch có tính lại không thì các bạn đồng ý và điền đúng thông tin  của hàng hoá A nhé. VD: Giá trị tính thuế: 1.000.000 và Thuế suất: 5%
  • Các bạn thêm mới lần 2: Khai báo giá trị tính thuế và thuế suất cho hàng hoá B. Làm tương tự khai hàng hoá A. VD: Giá trị tính thuế: 2.000.000 và Thuế suất: 10%

Chú ý:  Trường hợp lượng hàng hoá có mức thuế suất 5% gồm nhiều hàng hoá thì khi khai báo Bước 3, phần giá trị tính thuế sẽ bằng tổng giá trị các mặt hàng có thuế suất 5%. Tương tự với mức thuế 10%.

Xem hướng dẫn tại:

Xem thêm:

Live Help - Online