Xây dựng thang bảng lương năm 2017

31/12/2016 |  Lượt xem: 10365

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG NĂM 2017

Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương khi tham gia bảo hiểm xã hồi lần đầu hoặc có sự thay đổi về mức lương tối vùng mà mức lương tối thiểu vùng trong Thang Bảng Lương đã nộp Phòng Lao Động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện tại.

Phần mềm kế toán 3TSoft hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2016 để đóng BHXH theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương tại:

-     Theo điều 93 của Bộ luật lao động 10/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

-      Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

-     Nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

1.  Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

-     Hệ thống thang bảng lương

-     Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

-     Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương

-     Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

-     Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh và nhóm chức ngành nghề, công việc trong thang lương bảng lương

-     Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu) 

Lưu ý: Làm 2 bộ để đi nộp và phải đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.

2.  Trình tự gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước

-    Đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 100 lao động trở lên hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

-    Đối với các doanh nghiệp sử dụng dưới 100 lao động đăng ký tại Phòng Lao động – TBXH Quận - Huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

+        Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

+        Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

+        Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

+        Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện

+        Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

+        Phí, lệ phí: Không có.

3.  Hướng dẫn chi tiết xây dựng hệ thống thang bảng lương

Chi tiết:

-    Bậc lương: Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc thì tùy mỗi doanh nghiệp, thường thì từ 10-15 bậc. Và theo quy chế lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc.

-    Nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp, với những nhóm cùng chung một mức lương, có thể gộp chung vào một nhóm.

-    Mức lương tối thiểu: Căn cứ vào nghị định 122/2015/NĐ-CP để xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp.

-    Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Ví dụ:

-    Nếu là lao động phổ thông (chưa qua đào tạo, học nghề) thì tối thiểu phải bằng mức lương tối thiểu vùng.

Công ty Cổ phần EZSOFT thuộc Vùng 1, thì mức lương tối thiểu để ghi vào bậc 1: 3.500.000đ

-    Nếu là lao động đã đào tạo, học nghề thì tối thiểu phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Công ty có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề), thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 3.750.000 + (3.750.000 x 7%) = 4.012.500đ

-   Nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Công ty có nhân viên hóa chất (đã qua học nghề) và làm công việc độc hại, thì mức lương tối thiểu để ghi vào Bậc 1 là: 4.012.500 + (4.012.500 x 5%) = 4.213.125

-->   Kết luận: Nhân viên hóa chất qua học nghề và làm công việc độc hại thì Mức lương tối thiểu vùng là: 4.213.125 => Căn cứ ghi vào bậc 1 = 4.213.125 (Tối thiểu phải mức này) => Hợp đồng lao động tối thiểu phải ghi mức lương cơ bản là: 4.213.125đ

Chú ý: 

-    Kể từ ngày 01/01/2017 thì mức tiền lương tháng đóng BHXH là: Mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) và phụ cấp lương.

-     Năm 2017 mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên và cũng yêu cầu DN phải: Điều chỉnh mức lương trong thang bảng lương và trong hợp đồng lao động (Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP)

 

Xem thêm:

Kế toán tiền lương

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức đóng bảo hiểm năm 2016

 

Live Help - Online