3TSoft - Tools convert dữ liệu từ WEEKEND sang 3TSoft

26/08/2014 |  Lượt xem: 5747

Bước 1: Xác định thông tin kết nối CSDL của phần mềm WEEKEND.

Vào thư mục phần mềm WEEKEND. Tìm file system.ini

 

Mở file system.ini có được những thông tin sau:

Ta xác định được thông tin kết nối dữ liệu:

 • Máy chủ - servername: (LOCAL)
 • Người sử dụng - username: U0E= (tương đương với sa)
 • Mật khẩu - password: U1FMMjAwMA== (tương đương sql2000)
 • Tên cơ sở dữ liệu - databasename: DATA

Bước 2: Nhập thông tin kết nối vào file lấy dữ liệu

 • Tải file Convert_WK_to_3T.rar
 • Giải nén
 • Mở file bằng Microsoft Excel (2000, 2003, 2007, 2010,....)
 • Nhập thông tin kết nối dữ liệu vào sheet DATA

 • Máy chủ vào ô B1
 • Người sử dụng vào ô B2
 • Mật khẩu vào ô B3
 • Tên cơ sở dữ liệu vào ô B4

Bấm vào nút Lấy dữ liệu

Thời gian lấy dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu trong DATA nhiều hay ít. Khi nào trỏ chuột trên bảng tính excel biển thành dấu + () khi đó quá trình lấy dữ liệu đã hoàn tất.

Bước 3: Import dữ liệu và phần mềm kế toán 3TSoft

 • Tiến hành tách từng sheet dữ liệu thành từng file riêng biệt
 • Đăng nhập vào phần mềm kế toán 3TSoft
 • Vào menu Trợ giúp/Cập nhật dữ liệu từ excel
 • Chọn file dữ liệu muốn cập nhật
 • Chọn Chấp nhận
 • Phần mềm thông báo Đã cập nhật xong - Vào vị trí dữ liệu muốn cập nhật để kiểm tra.

Lưu ý:

 • Không được phép đổi tên các sheet
 • Tiến hành cập nhật toàn bộ file danh mục trước rồi mới cập nhật file chứng từ
 • Những file nào có những cột màu đó (bắt buộc phải nhập thông tin) thì cần nhập thông tin bổ sung cho đầy đủ
Live Help - Online